خودکامگی و قانون شکنی فقهای شورای نگهبان را محکوم می کنیم!

احمد جنتی از جانب فقهای شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرده است که مانع انتخاب وابستگان به اقلیت های مذهبی به عضویت شوراهای شهر شود.
این اقدام جنتی و فقهای دیگر شورای نگهبان حتی با قوانین محدودکننده جمهوری اسلامی نیز مغایر است. این قوانین، وظیفه ای برای شورای نگهبان در عرصه انتخابات شوراها قائل نیست. هیچ قانونی نیز وجود ندارد که وابستگان به اقلیت های مذهبی را از عضویت در شوراها منع کند.
جنتی و فقهای شورای نگهبان آشکارا پا را  حتی از حیطه قوانین جمهوری اسلامی بیرون گذاشته اند تا نمونه ای دیگر از نقض فاحش حقوق انسانی میلیون ها ایرانی و تبعیض را به نمایش بگذارند. در برابر این خودکامگی و نقض حقوق بشر نباید ساکت نشست.
ما اقدام اخیر جنتی را محکوم می کنیم و همه نیروهای سیاسی دیگر را نیز به اعتراض علیه این گستاخی فرا می خوانیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران  (اکثریت)

افزودن نظر جدید