بولتن کارگری شمارۀ 182

تحلیل هفته: نوش داروی نمایشی، کارگر فریبی دولت روحانی در انتخابات

از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی   7                        

دیگر کشورها: درس آموزی از کارگران و زحمتکشان اکوادور

       کارگران و انتخابات ریاست جمهوری

از جهان کار: فرافردای کار – 2، آیندۀ کار روبوتی، آیندۀ سرمایه داری

روز جهانی کارگر: اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

خاطرات زندان: تاوان معلمی، من فریاد سر خواهم داد

 

بولتن کارگری شمارۀ 182 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید