یلدای گرانی

بازارهای آجيل و خشكبار، شيرينی فروشی و ميوه در حالي خالي از مشتری هستند كه فردا شب، آخرين شب پاييز و بلندترين شب سال و بزرگداشت اين آيين سنتی از سوی مردم است.
به گزارش ايلنا، ركود تورمی بی سابقه طی 2 سال گذشته و تشديد آن بر اثر موج دوم ورود ركود اقتصادی جهان و همچنين تشديد افزايش هزينههاي خانوار و به تبع آن كاهش درآمدهای آنان همه و همه باعث شدهاند كه گرمی شادمان  مردم در شب يلدا سال جاری  جای خود را به همان شب سرد و يخ زده بدهد.
به اعتقاد كارشناسان برنامههای اقتصادی در طی 4 سال گذشته نه تنها نتوانست بازار مصرفی را ساماندهی كند بلكه باعث افزايش نابسامانی های پی در پی در انواع مختلف بازار های مصرفی شد.
اين روزها بازار هندوانه با افزايش بی سابقهای مواجه شده است. چرخی در بازار نشان می دهد كه حداقل بهای هندوانه دو برابر افزايش را مزمزه كرده است و تا كيلویی  حتی 3 هزار تومان نيز در برخي از نقاط شهر فروخته می  شود.
بازاری كه به دليل عدم بی توجهی ساختمان شيشهای سبز رنگ بلوار كشاورز طي چند سال گذشته، صيفی كاران آن ديگر رغبتی برای كاشت آن ندارند.
از آن سو وزارت بازرگانی  نيز با عدم ساماندهی توزيع در اين بازار، گرانی را به هموطنان در شب يلدا هديه داده است.
افزايش قيمت دو برابری هندوانه در فاصله تنها يك روز مانده به شب يلدا به قول صاحبنظران نتيجه بی تدبيری مسئولين بازرگانی كشور است.
در اين سوی بازار، خشكبار و آجيل نيز چندان حال و روز خوشی را سپری نمی كنند.
ورود گردو های چينی به بازار و ديگر تخمههای وارداتی بازار خشكبار را اشباع كرده است اما نكتهای كه قالب توجه است افزايش قيمت اينگونه محصولات با توجه به عرضه بيش از اندازه آنان است.
پاييز سال جاری كه حكايت از تثبيت و ساماندهی بازار از سوی دولت را نويد می داد اينك در آستانه شب يلدا و حتی كريسمس، نابسامانی و آشفتگی بازار را برای عید نوروز حکایت میکند.
قنادان و شیرینی پزان که صبرشان لبریز شده است و همه از افزایش بیرویه قيمت تخم مرغ، خامه و آرد به تنگ آمده اند همه هزینهها را بر قیمت تمام شده گذاشتند و باعث افزایش قیمت انواع شیرینی شدهاند، به گونهای که بازار قنادی در آستانه شب یلدا به صورت بیرویه و بدون ضوابط خاصی افزایش یافته است.
فعالان بازار که معتقدند این افزایش قیمت حق طبیعی قنادان است از افزایش 30 درصدی آن در فاصله یک روز مانده به شب یلدا خبر میدهند.
به نظر میرسد شب یلدا همانند شب کریسمس در آستانه محرم، تنها هالهای از آیین سنتی در آن ماندگار شود و دیگر کسی به دليل گراني رغبیی برای نشستن و برپایی این آیین نداشته باشد.
منبع: 
ايلنا

افزودن نظر جدید