اول ماه مه در تروندهایم - نروژ

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

خسته نباشید

این دیگه چه برنامه ای هست؟ ما شدیم مجاهدین خلق؟ هر کسی میدونه که ما در نروژ دو تا و نصفی آدم بیشتر نیستیم. حالا مثلا با حمل پرچم با علامت گل سازمان و شرکت همان دو نفر و نصفی ما دیگه کارگری شدیم؟ یا با این حرکت نشان دادیم که چقدر به ایده ها و خواسته های کارگری نزدیکیم؟
شرکت در هر حرکت و یا تظاهرات و میتینگهای اعتراضی با خواسته های عادلانه همه زحمتکشان و مزدبگیران جزو وظایف همه آزادیخواهان و عدالتجویان ایران و جهان بوده و هست. شرکت فردی و یا سازمانی در این حرکات فضیلت ویژه نیست که با عکس و تفضیلات آنرا توی بوق کنیم. ما باید از روشهائی مانند روش مجاهدین دوری کنیم.
با عرض پوزش از رفقای نروژ

سلام شاهرخ عزیز و ممنون برای کامنت. دوست عزیز! راستش من مورد مطرح شدە از جانب شما را نمی توانم درک کنم. مگر چە اشکالی دارد کە تصاویری از رفیق سازمانی پخش شود کە زحمت کشیدە و با برافراشتن آرم سازمان در مراسم روز کارگر شرکت کردەاست؟ مگر ما اینجا نوشتەایم 'حضور باشکوە سازمان'؟ اگر دقت کنید ما حتی در بالای عکس ها اسمی هم از سازمان نیاوردەایم. مقایسەای کە شما در رابطە با مجاهدین کردەاید مقایسەای بلاموضوع است و اساسا بە نوع گزارش کار آنلاین ربطی ندارد. همچنین من نمی دانم کە شما اطلاعات خود در رابطە با تعداد افراد سازمانی در نروژ را از کجا آوردەاید کە اینقدر بی ملاحظە سخن می گوئید؟ پیشنهاد من این است کە کمی خوددار باشید و بە کار و زحمت انسانها ارج بنهید. با مهر