خامنەای و هراس از سبز

خامنەای در یک نشست سخت افزاری، با یک عکس سخت افزاری و نیز سخنان سخت افزاری در رابطە با انتخابات در رسانەها ظاهر شد، و همزمان دشمنان نظام، روحانی و مردم را تهدید سخت افزاری کرد. او بار دیگر از فتنە گفت، از اینکە نباید در جریان انتخابات، گسلهای اعتقادی، جغرافیائی، زبانی و قومی تحریک شوند. او در این سخنان از نامزدها خواست کە بر روی مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تمرکز کنند.

شخصیت پاتریارکالی نظام کە در کنار سپاهیان ظاهر شد و از نقش بی بدیل آنان برای حفظ نظام گفت، باز بنابر همان جایگاە ویژە ولایت فقیهی خود، در یک برخورد پدرسالارانە، با نشان دادن چهرە سخت افزاری رژیم خواست بە مردمان معترض پیام بدهد کە با شنیدن حرفهای انتخاباتی خیال نکنند فضای کشور عوض شدە و آنان می توانند بار دیگر در فکر یک قیام سبز دیگر باشند.

اما خامنەای، خود، خود را افشا می کند. معلوم نیست این نظامی کە او جانانە از آن دفاع می کند و آن را اسلامی می نامد چرا بعد از چهار دهە، بقول او دارای مشکلات بزرگ اقتصادی و گسلهای اعتقادی، جغرافی، زبانی و قومی است! معلوم نیست کە چرا بقول او صهیونیستها قادرند با پول نە آنچنان زیادی در آن آشوب بپا کنند! (اشارە او بە آن یهودی پول دار آمریکائی کە گفتە بود با ١٠ میلیون دلار توانستە گرجستان را زیر و رو کند.)

از طرف دیگر، معلوم نیست کە این چە نوع تفکر و نگاهی در رهبر نظام است کە گسلهای موجود را بی ربط بە مسائل اقتصادی می داند و خیال می کند کە بدون توجە بە آنان می تواند مسائل اقتصادی و معیشتی نظام و مردم را حل کند. مگر او نمی داند کە بعنوان نمونە مشکل معیشتی و اقتصادی مردم کردستان، ربط مستقیم بە همین نگاهی دارد کە خامنەای حامل آن است؟ مگر او نمی داند سیاست بە فراموشی سپردن و سرکوب و فراموشی گسلها بە جای حل آنان، ریشە همان توانائی فرد اسرائیلی برای ایجاد آشوب با پول بسیار اندکی است؟

خوب است خامنەای هم همانند مردم در پای تلویزیون بنشیند و بە مناظرات انتخاباتی گوش فرادهد و از آنان فراگیرد. درست آنجاست کە بخشی از معضلات کشور بر زبان آوردە می شود و می شود از آن یاد گرفت. خوب است او برای احتراز از یک جنبش سبز دیگر در فکر حل مشکلات کشور باشد، و نە در فکر تهدید و ارعاب. 

 

افزودن نظر جدید