کنگرە کنفدراسیون کارگری نروژ بە بایکوت اسرائیل رای داد!

در روز ١٣ ماە مە، در کنگرە بزرگترین کنفدراسیون کارگری نروژ (ال او) کە در شهر اسلو در جریان است، اکثریت نمایندگان رای بە قطعنامەای دادند کە خواهان بایکوت اقتصادی، فرهنگی  و آکادمیک اسرائیل شدە است.

این قطعنامە کە توسط  یان اولاوآندرسن  رهبر اتحادیە کارکنان آی تی و الکترونیک بە کنگرە ارائە شدە بود بە رغم مخالفت کریستیان گابریلسن رهبر (ال او) با آن، با رای ١١٧ تن از نمایندگان حاضر در کنگرە بە تصویب رسید.

گفتنی است کە (ال او) بالغ بر ٩٠٠ هزار عضو دارد و از دیرباز رابطە حسنە و نزدیکی با اتحادیە های کارگری فلسطینی دارد و پروژە های آموزشی، بهداشتی و عمرانی زیادی را در فلسطین اجرا نمودە است.

قطعنامە روز گذشتە بزرگترین کنفدراسیون کارگری نروژ با وجود روابط تنگاتنگی کە بین این سازمان و حزب کارگر وجود دارد، با مخلفت حزب کارگر و احزاب دست راستی کە دولت را در اختیار دارند مواجە شد، و رهبران احزاب مذکور نسبت بە این قطعنامە واکنش منفی نشان دادەاند. ارنا سولبرگ نخست وزیر دولت ائتلافی راست در واکنش بە این قطعنامە، گفتە است: "سیاست ما همچنان بر حفظ رابطە سازندە کنونی با دوطرف خواهد بود". و گراستورە رهبر حزب کارگر و اپزوسیون دولت دست راستی حاکم نیز گفت:" چنانچە در انتخابات پارلمانی آیندە حزب او بتواند در موقعیت تشکیل دولت قرار گیرد، این قطعنامە را اجرا نخواهد کرد". با این اوصاف این واکنش ها گویای اهمیت تصویب این قطعنامە و نفوذی انکار ناپذیری ست کە (ال او) در جامعە و سیاست نروژ دارد. همین نفوذ، موجب خنثی شدن بخشی از برنامە دولت دست راستی حاکم برای تعدیل قوانین رفاهی و اجتماعی شدە است. 

افزودن نظر جدید