غم ات در نهان خانه دل نشیند!

همدردی کارگران هفت تپه در غم فاجعه معدن یورت

 هنوز اخبار کشیدن اجساد کارگران معدن یورت در صدر خبرهای کارگری است. کارگرانی که برای زندگی انسانی و شرافت خانواده اشان کار را می کردند و جان خودشان را برای سهل انگاری و سودجویی سرمایه از دست دادند برخلاف سرمایه داران که فقط بفکر سود بیشتر هستند .

در نبود قوانین ایمنی کار ما باید هر روز شاهد آمار بیشتری از کشتار و آسیب بدنی کارگران در محیط کار باشیم. هنوز قانونی وجود ندارد که کارگر زمانی که احساس خطر کند دست از کار بکشد. اگر کارگری اعتراض کند، سزای کارش یا زندان و یا بیکاری است.

 ما کارگران هفت تپه در گرمایی گاه بالای پنجاه درجه مجبور به کاریم. موضوعی که در بسیاری کشورهای حل شده است و کارگران در دمای بالای 34 درجه نباید کار کنند تا کارفرما شرایط مناسب را بوجود آورد.

وضعیت ایمنی کار هر روز بدتر می شود، و تنها راه حل در مقابل کارگران در به وجود آوردن تشکلات خودشان است؛ و ما امید داریم کارگران معادن دست به تشکیل نهاد بیرون از ساختار قدرت دست بزنند و در این راه ما آنها را تنها نخواهیم گذاشت، همانطوری که در لحظات اولیه به کنفدراسیون مواد غذایی خبر دادیم و خواستیم همراه کنفدراسیون پتروشیمی و معادن واکنش نشان دهند.

کارگران هفت تپه به احترام تمامی کارگران کشته شده در معدن یورت در محیط کار سکوت می کنند و در همراهی کارگران مجروح هر کاری بتوانیم انجام می دهیم و خانواده های کشته شده و مجروح را تنها نمی گذاریم.

 سندیکای کارگران هفت تپه

افزودن نظر جدید