حسن روحانی، پیروز انتخابات

حسن روحانی با کسب ٥٧ درصد آرا، دوبارە رئیس جمهور ایران شد. طبق آمار انتشار یافتە توسط وزارت کشور، حسن روحانی با کسب بیش از ٢٣ میلیون رای، از سید ابراهیم رئیسی کە نزدیک بە ١٦ میلیون رای بدست آوردەبود، پیشی گرفت و پیروز انتخابات اعلام گردید. لازم بە یادآوری است کە در این انتخابات غیر دمکراتیک کە در غیاب اپوزیسیون برگزار گردید، بیش از ٤١ میلیون نفر از واجدین شرایط شرکت کردەبودند.

حسن روحانی در شرایطی مجددا بە مقام رئیس جمهوری انتخاب می شود کە اصولگرایان و جناح تندرو رژیم درصدد شکست او و عروج رئیسی بودند، اما مردم ایران با توجە بە تجربە دوران ٨ سالە احمدی نژاد و لطمات جبران ناپذیری کە بر کشور وارد شد، برای پیش گیری از عروج مجدد تندروها، در یک بازی حذفی، بە روحانی رای دادند کە بعنوان کاندید اعتدالیون ـ اصلاح طلبان نسبت بە تندروها دارای نگاە دیگری برای ادارە کشور بود.

لازم بە یادآوری است کە دولت یازدهم علیرغم موفقیت در برجام و برخی عرصەهای دیگر از جملە طرح سلامتی و بازکردن نسبی فضا برای رسانەها و نهادهای مدنی، اما نتوانست بە وعدەهای خود در خصوص آزادی رهبران جنبش سبز، بازکردن فضای سیاسی، احقاق حقوق قومیتها و حق شهروندی عمل کند، و کشور کماکان در شرایط دشواری باقی ماند.

باشد کە در این دورە بە یمن حضور مردم و فشار جنبشها و نهادهای مدنی، جامعە ایران بتواند بە پیشرفتهای قابل توجە دست یابد. عادی سازی بیشتر روابط با غرب، حل مسالمت آمیز جنگهای موجود در منطقە، از جملە مواردی هستند کە می تواند شرایط داخلی در ایران را عادی تر کنند و جنگ طلبان و هواداران صدور انقلاب از طریق جنگ و خشونت را بیشتر بە عقب براند.

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

هنوز پيچيدگيهاي بسياري وجود دارند كه نميتوان با دوگانه هايي شبيه احمدي نژاد مخرب و خشن، يا تند روي و اعتدال و از اين قبيل تعابير تحويل كرد. اين انتخابات همزمان هم تثبيت و هم خروج از حكومت جمهوري اسلامي و ولايت فَقِيه بعنوان مصالحه بزرگ اين چهار دهه ميباشد. شروع يك ديالكتيك هم داخلي و هم بين المللي كه بايد ايران را بتدريج در جهان بعنوان حضور و بازيگر، به سمت تثبيت ببرد.
در جمع اگر با زبان سنتي رفرم و انقلاب به صحنه نگاه كنيم، اين رفرميسمي است در چارچوب " سلطنت مطلقه" كه ريشه در برنامه هاي رژيم پيشين دارد. بنابراين حاكميت تغيير محسوب نيست، بلكه حاكميت حفظ كليت شرايط و سازنده وحدت طبقات حاكمه نهفته در ان سالها و در ابهام فرورفتگي با انقلاب. ميباشد. هنوز در روح اش، ائتلاف سه گانه زمين، تجارت، و عقيده را دارد، يعني انچه اساس دولت- ملت مدرن ناميده شده است. بطريقي عنصر " دسپوت روشنگر" را بعنوان افراط گري و خشونت تبليغ كرده و قصد كنار گذاشتن انرا دارد ( مخالفين شاه در رژيم سابق، و سلطنت بدون شاه). اعتدال بنابراين بمعني امتزاج و نوسان بين " سلطنت مطلقه" و " دسپوت روشنگر"، انچه كه با مصالحه اين سالها هدف بوده است، كه " سلطنت بدون شاه" ميناميدند، ميباشد. بهرحال با توجه به تحولات تاريخي جهاني جاري، داخلي، منطقه يي، اين در جمع ائتلافي است كه در جهان ديگر منتفي شده است. بنابراين عمري گذرا و كوتاه خواهد داشت. بزرگترين نشانه هم وجود يك صنايع دفاعي گسترده، و بسياري جوانب ديگر كه با عنوان كلي " مالكيت سپاه" و " دفتر رهبري"، ناميده شده اند، گويي انها به ان بزرگي در ايران نبوده و اتفاق نيفتاده باشند. در جمع در بيرون جمهوري اسلامي و ولايت فَقِيه اما هنوز در چارچوب متمم قانون اساسي مشروطه قرار ميگيرد. اين وضعيت، گذشته از جنبه ابزاري ان در لحظه فعلي، يك رفرميسمي ترسو - توجه كنيد به احمدي نژاد لو لو - كه با دست " دسپوت روشنگر" ميدهد، كه با دست " سلطنت مطلقه" پس بگيرد، در جمع، تجارت در ائتلاف دست بالا را دارد، و فيزيو كراسي در زمين و ساختمان شهري، شبيه سوسيال دموكراسي شمال اروپا و پول نفت شيخ نشين هاي خليج، از محل " بهره مالكانه بعنوان سود هاي سپرده هاي بانكي و احتمالا بورس" ، سياست و عدالت را به عنوان "صدقه رفع بلاست" و أيتام مساكين اداره خواهد كرد.
و اين وضعيت انرا شايد دور دومي كند كه به پايان نخواهد رسيد. هنوز خوشخيالي و توهم شاعرانه قروني كه در قرون دور سرگذشتي، باعث پيروزي اسكندر و هم أعراب شد، بقول هگل " روح بزرگ" انرا تشكيل ميدهد. اين "روح بزرگ" بسيار شباهت با نوع خاص محافظه كاري امپراتوري بريتانيا بعد از انقلاب استقلال امريكا و پيروزي كمر شكن ان براي اين امپراتوري، دارد. بزبان سياست داخلي دهه هاي از جنك دوم ببعد جريانهاي ديگر، نوعي حاشيه هاي محافظه كارانه حزب توده و جبهه ملي را نمايان ميكند.

حسن روحانی، پیروز انتخابات. بعد می نویسید " باشد ... " باشد که چه ؟ شما که با سیاست رای ندادن باعث شدید که مشارکت ما هواداران داخل نیز در هایهوی بیانیه تحریم تان دیده نشود. بیانیه بیموقع سازمان به منظور تحریم انتخابات نشان داد که سازمان از مردم ایران و منافع ملی ایران بسیار دور است. مردم ایران با رای و مشارکت خود توازن قوای جناح ها رقم زدند. 42 میلیون رای مردم بدون وجود اپوزسیون حیرت آور نیست نشانه خرد سیاسی مردم ایران است و اعتقاد آنها به تاثر رای خود. باز سازمان از مردم دوری گزید کاش نمی گزید.