عزیز محمد رهبر پیشین حزب کمونیست عراق درگذشت

عزیز محمد، مبارز کمونیست امروز تاریخ ٣١ ماە می زندگی را در خانە خود در شهر اربیل برای همیشە بدرود گفت. این مبارز نامی و خستگی ناپذیر در سال ١٩٢٤ در روستای بیرکوت در نزدیکی شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق بدنیا آمد، و از سال ١٩٤٨ برای همیشە زندگی خود را وقف مبارزە در حزب کمونیست عراق علیە نابرابری و برای تحقق منافع زحمتکشان در این کشور کرد. او مبارزی پیگیر در راە بدست آوردن حقوق حقە مردم کردستان هم بود. این یار کارگران و زحمتکشان دە سال از عمر جوانی خود را در زندانها سپری کرد.

رفیق عزیز محمد از سال ١٩٦٤ تا ١٩٩٣ میلادی رهبر حزب کمونیست عراق بود، و در جریان عمر پربار و لبریز از مبارزە و تلاش بی وقفە خود در سال ١٩٨٦ نشان لنینی 'وسام' را در اتحاد شوروی دریافت کرد. همچنین در سال ٢٠٠٧ از طرف روسیە مدالیای 'ستارە پرتوافکن' آسیا و آفریقا بە او اهدا شد کە بعد از نلسون ماندلا، او دومین نفری بود کە بە کسب این نشان نائل آمد.

یاد این مبارز خستگی ناپذیر گرامی باد!

افزودن نظر جدید