به کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق

 به کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق

رفقای عزیز

خبردرگذشت رفیق دکترعزیز محمد رهبر پیشین حزب کمونیست عراق را با تاثر و تاسف دریافت کردیم. شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) احترام بسیار برای نقش وتاثیر رفیق عزیزمحمد قائل است.

 ازاین طریق مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانواده، رهبران و تمامی اعضاء حزب کمونیست عراق تقدیم می داریم. 

تاریخ هرگزخدمات ارزنده فکری و عملی عزیزمحمد را فراموش نخواهد کرد. .نام وی برای تمام کسانی که در راه صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی در کشور شما عراق مبارزه می نمایند زنده و ماندگار خواهد ماند.

با درودهای رفیقانه

روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

2017-06-02

 

افزودن نظر جدید