سخنان شیرین و گسل امنیتی

حـملە تروریستی داعش در تهران کە در جریان آن ١٧ تن از هموطنان ایرانی جان خود را از دست دادە و دەها مجروح شدند، بی گمان حملەای شنیع و محکوم است. خوشبختانە از همان ابتدای فاجعە، جامعە متمدن جهانی و نیروهای صلح دوست و مردم مدار کە مخالف تروریسم در هر شکل آن اند، شدیدا آن را محکوم کردند و با مردم ایران همسوئی و همدلی نشان دادند.

اما آنچە این بار در حملە تروریستی تهران بارز بود و آن را از حملات تروریستی دیگر جدا می کرد، انجام عملیات توسط تیمی بود کە همە از لحاظ اتنیکی کرد و از جنبە مذهبی سنی بودند. افراد این تیم با ضبط سخنانی کە بعدا در یوتوب و شبکەهای اجتماعی پخش شد، نشان دادند کە تا چە اندازە از تنفر مذهبی و خشم کور لبریز و مالامال اند و تا چە حد آمادەاند کە در راە اهداف خود همانند همکیشان خود در دیگر کشورهای جنگ زدە، با کشتار مردم عادی حضور سیاسی و یا اعتراض خود را بە وضع موجود نشان دهند. نیروئی کە در حقیقت بنا را بر کشتار دیگران قراردادە است.

بدنبال این حملە و پخش ویدئوی حـملەکنندگان، نگرانی ها حول اینکە در جامعە ایران نیروهائی با سوءاستفادە از وضعیت موجود درصدد بهرەبرداری نامناسب از آن در مسیر تحریک دیگران علیە کردها و سمپاشی علیە آنان بر آیند، قوت گرفت. خوشبختانە جامعە سیاسی و مدنی ایران در این مورد واکنش مناسب و درخور نشان داد، و در بارە آن هشدار داد.

در میان حکومتیان هم اصلاح طلبان با موضع گیری و نوشتن مقالات گوناگون با این موج همراهی کردند، و در مورد آن هشدار دادند. امری کە باید از آن استقبال کرد و نسبت بە آن بعنوان موردی مثبت نگریست.

اما سخنان شیرین و خوب در مورد کردها و اینکە آنان مردمانی ضد تروریسم و شاد و صلح دوست اند، کفایت نمی کند. واقعیت این است کە جامعە ایران بعلت انباشتە شدن اجحافات و ستمهای تاریخی بشدت دارای گسلهای امنیتی است کە آن را با دشواری ها و خطرات معین و ریشەداری روبرو ساختە است کە دفع تروریسم بدون آنها میسر نیست.

درست است کە نمی توان عمل تروریستی عدە قلیلی را بە حکم اینکە بە زبان کردی سخن گفتەاند بە همە کردها تعمیم دادە و از این طریق همە کردها را تروریست خواند، اما نفس عمل این افراد نشان داد کە در جامعە ایران آنچنان مشکلات جدی ای وجود دارند کە اگر راە حل مناسبی برایشان اندیشە نشود، می توانند نیروهای معینی را بە واکنش های فاجعەبار سوق دادە و کل جامعە را با مخاطرات جدی و وحشتناکی روبرو کند. و از جملە بعلت تلبنار شدن بیش از حد این مشکلات در جوامع غیر مرکز، این مناطق و مردمان آن بیشتر در معرض گرفتارشدن بە اندیشەها و اعمال تندرو قرار گرفتەاند. واقعیت این است کە انحصارگرائی شیعی در مرکز، راە را برای نفوذ نیروهائی مانند داعش عملا باز کردەاست.

بنابراین خوب است کە اصلاح طلبان علاوە بر سخنان مثبت در مورد کردها، بە عمق رفتە و عملا با طرح مشکلات قومی ـ ملی، اجحافات در این زمینە و برجستەکردن حقوق اقلیت های مذهبی از جملە سنی ها در ایران، بطور ریشەای تری بە این امر بپردازند. حساسیت لحظە و خطری کە کل ایران را بشدت در معرض تهدید قرار دادەاست، می طلبد کە اصلاح طلبان در کورە حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی حتی بیشتر از دوران اصلاحات بدمند.  

واقعیت این است کە تروریسم نوع داعشی کە بر موج سوءاستفادە از شکافها و گسلهای مذهبی در ایران استوار است، اگر ریشە بگیرد و ادامە بیابد، این بار دیگر جامعە ایران فقط موجی از خشونت را تجربە نخواهد کرد کە در آن طرفین بنوعی از قربانی کردن مردم مدنی حذر دارند. برعکس اینبار افرادی کە ستمهای متعدد در ایران آنان را بە خشم آوردە است و بە گمان خود برای خلاصی از آن، تروریسم کور می تواند راە حل نهائی و قاطع باشد، جامعە ایران را بە مراتب با فجایع گستردەتری روبرو خواهند کرد.

حادثە تروریستی تهران نشان داد کە افراد سرخوردە خشمگینی وجود دارند کە برای رسیدن بە بهشت، می کوشند دنیا را در جهنمی ترین بار معنائی خود جهنم کنند، هرچند برای خود نیز. پس لحظە را دریابید و بە ریشەها بپردازید. تروریسم اساسا از اجحافات و تبعیض ها ریشە می گیرد. راە اساسی عبور از تروریسم، خشکاندن ستم است.

 

افزودن نظر جدید