احداث دیوار در مرز میان ترکیە و ایران

طبق خبر خبرگزاری ها، دولت ترکیە پس از پایان احداث دیواری بە درازای ٧٠٠ کیلومتر در مرز سوریە، شروع بە ساختن دیواری بطول ١٤٤ کیلومتر در مرز ایران کردەاست. ترکیە معتقد است کە هشتصد تا هزار گریلای پ ک ک کە در ایران مستقراند، از مرز گذشتە و با انجام عملیات نظامی بە نیروهای ترکیە ضربە می زنند.

بعد از اتمام دیوار سوریە این دومین دیواریست کە دولت ترکیە دست بە ایجاد آن زدەاست.

با احداث این دیوار، سئوال ادامە عملیات گریلاهای پ ک ک در کردستان ترکیە مطرح می شود. آیا بعد از این ما شاهد پایان و یا تضعیف شدید فعالیتهای نظامی این حزب کردی خواهیم بود؟

پ ک ک بر خلاف سایر جریانات کردی، بعلت موقعیت ویژە کردستان ترکیە کە با کشورهای مختلف مرز زمینی دارد همیشە از توان مانور بالائی در بعد نظامی برخوردار بودەاست. اما ایران در این میان همیشە از جایگاە ویژاەی برای این حزب برخوردار بودەاست.

احداث این دیوار بی گمان بر فعالیتهای نظامی پ ک ک تاثیر خواهد گذاشت، اما بمنزلە نقطە پایانی بر آن نخواهد بود. حضور نیروهای این جریان کردی در مناطق شمالی و شمال شرقی اقلیم کردستان و نیز وجود هستەهای خوابیدە و نیمە فعال در داخل خود کردستان ترکیە، امکان ادامە فعالیت های نظامی این حزب را تا مدت قابل انتظاری تضمین خواهند کرد.

اما چنین بەنظر می رسد کە امکانات برای احزاب مسلح کردی روزبروز محدودتر می شود. بی گمان یکی از تاثیرات فروکش کردن فعالیتهای مسلحانە، برجستەتر شدن فعالیتهای مدنی ـ سیاسی خواهد بود. کردستان ها از این لحاظ از توان و امکانات خوبی بهرەمنداند. مهم، سرمایەگذاری استراتژیک بر روی آنهاست. 

افزودن نظر جدید