کار روزنامه ای شماره 84

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

کیفیت کار سازمان اقلیت بالاتره

باید مباحث مبارزاتی و روش های براندازی بیان بشه ‌.