از اعتراضات و مطالبات کارگران هفت تپە حمایت و بازداشت کارگران را محکوم می کنیم!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپە با صدور اعلامیەای خبر از بازداشت ١٥ تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپە توسط مأموران انتظامی در سوم مرداد دادە است. ظاهراً بازداشت کارگران در زمانی صورت گرفتە کە ١٠٠٠ کارگر این مجتمع پس از بی‌اعتنایی و عدم رسیدگی مدیریت شرکت و مسئولین ذی‌ربط دولتی بە چند خواستە صنفی‌شان، در سوم مرداد بە نا گریز برای واردکردن مسئولین بە رسیدگی بە خواستەهایشان بە اتفاق خانوادەهایشان تلاش کردند جادە اندیمشک بە اهواز را مسدود کنند.

کارگران این مجتمع صنعتی بزرگ کە مدیریت شرکت از فروردین بە اینسو از پرداخت دستمزد و حقوق و رد کردن سهم کارفرمایی حق بیمەشان سرباززدە، طی هفتە های گذشتە در چند نوبت تلاش نمودند با تجمع مسالمت‌آمیز مدیریت شرکت را وادار بە پرداخت معوقات مزدی و حق بیمە شان کنند، ولی این تلاش‌ها با بی‌اعتنایی مدیریت و مسئولین محلی مواجە شدە بودند. عدم پرداخت دستمزدها و رد نکردن حق بیمە کارگران طی چند ماە گذشتە ادامە زندگی عادی برای کارگران و بازنشستگان و خانوادە هایشان را کە از پیش هم بە خاطر دستمزدهای زیر خط فقر دشوار بود ناممکن کردە است و کارگران نمی‌دانند کە مخارج اولیە زندگی‌شان را چگونە باید تهیە کنند. علاوە برآن، رد نکردن حق بیمە توسط کارفرما، سلامت و درمان و حقوق دوران بازنشستگی کارگران را تهدید و حداقل تامین‌هایی کە طی دەها سال تلاش و زحمت بە دست آوردەاند را از آنان سلب می کند.

مدیریت مجتمع کە پروسە خصوصی‌سازی را از سر می‌گذراند، مدعی است کە شرکت در حال ضرردهی است و به همین دلیل پولی برای پرداخت پاداش و حقوق کارگران ندارند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود کە قبل از تعدیل و اخراج تدریجی قریب ٢٥٠٠ کارگر این واحد و آغاز پروسە خصوصی‌سازی دستمزد و حق بیمە کارگران به‌طور مرتب و منظم پرداخت می شدە و اعتراضات و اعتصابات از زمانی شروع و رشد کردە کە مدیریت برای فراهم کردن زمینە خصوصی‌سازی این واحد کلان ملی با ادعای سوددە نبودن شرکت، شروع بە تعدیل نیرو و قطع مزایا و پرداخت نکردن منظم و بە موقع دستمزدها نمودە است.

به همین جهت کارگران کە حقوق و مشاغلشان را به واسطە خصوصی‌سازی درخطر می‌بینند با خصوصی‌سازی شرکت کە همراە با از میان برداشتن حقوق سندیکایی دنبال می‌شود مخالفت می‌کنند.

ادعای سودآور نبودن واحدهای تولیدی کە دەها سال مشغول تولید و رشد بودند، ادعای بی‌اساسی است کە برای توجیە مصادرە اموال عمومی توسط بستگان نظام و از میان برداشتن حقوق و دست آوردهای مبارزاتی جنبش کارگری و تشدید استثمار نیروی کار و افزایش سود و سیطرە سرمایەداران توسط حکومت صورت می‌گیرد.

سرکوب و بازداشت کارگرانی کە صرفاً برای گرفتن دستمزدهای عقب افتادە و رد نکردن حق بیمە شان بە اعتراض برخواستەاند، شرم‌آور و طبق قوانین موجود نیز مجرمانە است.

ما اعتراض کارگران شاغل و بازنسستە مجتمع نیشکر هفت تپە را بە حق  و قانونی می دانیم و حملە بە اجتماع کارگران و خانوادە هایشان و بازداشت ١٥ نفر از کارگران را محکوم کردە و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط بازداشت‌شدگان، پرداخت دستمزد و سایر حقوق معوقە کارگران و بازنشستگان و رعایت حقوق سندیکایی کارگران هستیم.

گذشتە از این کە فرمان حملە و بازداشت کارگران توسط چە نهادی صادر شدە باشد، مقصر اصلی از نظر ما دولت است کە با از میان برداشتن قوانین حمایتی و میدان دادن بە سرمایە داران و مدیران و سکوت جانبدارانە در برابر تجاوز فزایندە و گستاخانە آن‌ها بە حقوق کارگران چنین شرایطی را رقم زدە است. کارگران و زحمت کشان یقیناً همانگونە کە در عمل نشان دادەاند زیر بار این اعمال ضد انسانی سرمایە داران و حامیان دولتی و غیردولتی‌شان نخواهند رفت و با اتحاد و همبستگی، مبارزە و سازمان دادن خود از حق‌وحقوق خود دفاع خواهند کرد.

ماهمە نیروها، جماعت‌ها و اشخاصی را کە دل درگرو آزادی و عدالت اجتماعی دارند دعوت می‌کنیم کە در مقابل این بی‌عدالتی‌ها و آزادی کشی‌ها سکوت نکنند و بە آن اعتراض کنند.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

4 مرداد 1396

 

افزودن نظر جدید