کار روزنامه ای شماره 86

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

کیفیت کار بهتر شده در این شماره .....ایکاش مقالات
بیاد در ایران و‌ تاثیرگذارتر باشه .....
نوشته های معنوی و فلسفیش کم بود و نکات در مورد سازماندهی و تاکتیک ....