جنبش توانای مردم ایران خاموش شدنی نیست

تظاهرات آزادی خواهانه مردم ایران  بار دیگر توسط نیروهای سرکوب رژیم به خون کشیده شد. در حمایت از مردم میهنمان فردا در برلین به خیابان می آئیم. 

 

محل تجمع : 

به طرف    Adenauerplatz

Kurfürstendamm Ecke Joachimstaler Straße

   

زمان تجمع :

دوشنبه 28دسامبر  2009ساعت 30: 17

شبکه جوانان ایرانی- برلین

 جمعیت پشتیبانی ازجنبش دمکراسی خواهی مردم ایران ــ برلین

  

افزودن نظر جدید