موضع ما پیرامون اکنون ˏ"مسئله کرد"

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طی آخرین نشست نوبتی خود با توجه به طرح بحث ارایه شده از سوی گروه کار ملی ـ قومی سازمان که به امضاء آن انتشار می یابد، قطعنامه زیر را در رابطه با تاثیرات تحولات منطقه‌ای چند سال اخیر بر مسئله دیرپای "ʼکرد" تصويب کرد. این قطعنامه خطوط کلی سیاست سازمان در قبال "مسئله کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی - قومی در کردستان ایران را تصریح می دارد.

موضع ما پیرامون اکنونˏ"مسئله ʼکرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی - قومی در کردستان ایران

1. "مسئله ʼکرد" هرگز همچون امروز با وضعیت همزمانی فرصت‌ و تهدید همراه نبوده است؛ فرصت‌هایی امید آفرین و تهدیدهایی خطر زا که در اساس ناشی از ورود عامل برونمرز فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای در "مسئله ʼکرد"‌اند. تداوم بیش از دو دهه‌ای دولت "اقلیم" از یکسو و حضور معنی‌دار کردهای عراق و سوریه در کشاکش‌های جاری منطقه از دیگر سو، باعث شده تا کردها چونان بازیگرانی موثر وارد معادلات منطقه‌ای شوند و هم از این طریق وزن و حساسیت "مسئله ʼکرد" بیش از پیش فزونی گیرد. ما این وضعیت را فراز و فضایی برای "مسئله ʼکرد" می دانیم که ضرور می نماید تا بهره برداری هوشمندانه از امکانات پدید آمده با حفظ هوشیاری در برابر سوء استفاده‌‌ها از این "مسئله" همراه شود.

2.  با آنکه تامین حقوق ملی کردها در هر چهار کشور کردنشین موضوعی است گره خورده با سرنوشت مبارزه برای دمکراسی سراسری در این کشورها، در همانحال اما مبارزات و دستاوردهای هر بخش از آنها عمیقاً متاثر از یکدیگرند و به میزان قابل توجهی تاثیرگذار بر همدیگر. قدمت و تثبیت "مسئله ʼکرد" و نیز سمتگیری کمابیش مشابه آنها جهت برخوردار شدنشان از حقوق ملی- قومی خود، بیانگر وحدت آنانست در عین متنوع بودنشان. ما طرفدار حل مسئله تاریخی "ʼکرد" در منطقه‌ هستیم و قویاً پشتیبان حق دمکراتیک ʼکردها برای در دست گرفتن اداره امور خود در هر جایی که هستند.

3. به باور ما جريان‌های ʼکردی برای رسیدن به کامیابی در راه مطالبات برحق ملی خویش نیازمند آنند که رابطه اندامواره حرکت ملی با مبارزات دمکراسی خواهی سراسری را خط راهنمای عمل مبارزاتی خود قرار دهند. ما مدافع و آماده آنیم که بازسازی همبستگی جنبش تبعیض ستیز ملی ʼکرد کشور ما با جنبش دمکراتيک سراسری‌ در دستور کار فعالان هر دو سوی این مبارزه مشترک بماند و بیش از پیش تقویت شود.ما خود را موظف می دانیم که در همدلی با نیروی ʼکرد میهن خود برای تحقق مطالبه تاریخی‌ آن و تقویت مسیر پیشرفت مبارزات در این راه، از هیچ روشنگری و پشتیبانی بازنیایستیم. در همانحال اما این نیز وظیفه خود می دانیم تا تصریح ورزیم که غلبه بر تبعیضات ملی و مذهبی در ایران فقط بر مدار دمکراسی میسر است؛ چه در موضوع راه حل و چه تضمینی برای حفظ هر دستاورد ممکن در همین راستا.

4. ما ضمن تصریح بر اولویت تلاش در راه اتحاد سراسری همه نیروهای دمکرات و تبعیض ستیز کشور حول آزادی و دمکراسی نسبت به هر نوع اتحادی، از شکل گیری اتحادهای سیاسی دموکراتیک میان نیروهای ʼکرد ایرانی نیز ابراز خرسندی و استقبال می کنیم. همزمان اما، اعلام می داریم که هم میزان دمکراتیسم‌ "اتحاد نوع ʼکردی" برایمان مهم است و هم اینکه محتوی ناسیونالیستی‌اش بر دوستی ملی- قومی استوار باشد.

5. در پیکار برای تحقق خواست‌ ملی ʼکردهای ایران، تاکید ما بر اتکاء به جنبش‌های اجتماعی و مبارزه سیاسی و مدنی است. ما روی آوردن‌ به مبارزه مسلحانه را زیانبار دانسته و آن را فاقد چشم انداز ارزیابی می کنیم.

6. نقش جمهوری اسلامی در رشد بنیادگرایی سنی در مناطق سنی نشین کشور محرز و مسلم است. تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و مقابله بنیادگرایانه با آن هر دو محکوم هستند. ما روشنگری علیه بنیادگرایی سنی را که در پی بهره برداری است از اˏعمالˏ تبعیض ملی و دینی جمهوری اسلامی علیه ʼکردها، وظیفه هر جریان دمکرات سکولار در هر کجای کشور می شناسیم. در همان حال اما ما برآنیم که در برابر سرکوبگری‌ها و تشدید سیاست کشتارها در مناطق سنی نشین کشور نیز می باید قاطعانه ایستاد.

7.برگزاری رفراندوم در کردستان عراق حق ساکنان آنست. اما همه پرسی‌ای که قرار است انجام گیرد بر تامین حضور سازمانگرایانه پارلمان "اقلیم" در آن، بر تحقق بیشترین همبستگی در خود کردستان عراق و کسب حمایت لازم منطقه ای و جهانی از این رفراندوم استوار نيست. ما با دفاع از یک عراق فدرال دمکرات، پشتیبان آنیم که روند همه پرسی و عمل به نتیجه آن، مبتنی بر دمکراتیسم و عدم استفاده از خشونت و تقويت همبستگی‌ها در عراق و منطقه باشد. برگزاری رفراندوم در شرايط کنونی و با مختصات فعلی به سود روندهای دمکراتيک در کردستان عراق و خدمتگزار امر صلح در منطقه نيست.

8. ما اعلام می داریم که مطلوب ما رفع کدورت موجود بین "اقلیم" و "پ.کا.کا" است زیرا که مناسبات دوستانه بین مبارزان ʼکردهای چهار کشور را امری به سود مبارزه ملی آنها و صلح در منطقه ارزیابی می کنیم. ما از دوستی سازنده بین همه جریان‌های ملی ʼکرد در هر چهار کردستان دفاع کرده و پشتیبان  پدیداری هر گونه نهاد ʼکردی منطقه‌ای با هدف اعلام همبستگی ʼکردها با یکدیگر هستیم.

 

 هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

20 مرداد 1396 (11 اوت 2017)

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

نقدی بر بیانیه هیئت سیاسی-اجرائی
1- بیانیه در 8 بند تنظیم شده
1-1 ) دو سویه بودن مسئله کردستان عراق با توجه به تشکیل دولت کردستان از یکسو و مشارکت موثر درجنگ با داعش واز سوی دیگر منجر به ایجاد فرصتها و تهدیدهائی شده است .
1-2 ) رابطه مبارزات کردهای هر چهار کشور با مبارزات دموکراتیک سراسری ان کشورها و رابطه ارگانیک جنبش ملی کرد
1-3 ) توصیه به عدم تفکیک مبارزات قومی با مبارزات دموکراتیک ملی و تاکید بر مبارزات کردهای ایرانی در چهارچوب مبارزات دموکراتیک ملی
1-4 ) تاکید بر اتحاد حول مبارزات دموکراتیک ملی و استقبال از اتحاد سیاسی کردهای ایرانی و نیروهای دموکراتیک
1-5 )تاکید بر مبارزه سیاسی و نفی مبارزه مسلحانه در کردستان ایران
1-6 ) اشاره به نقش جمهوری اسلامی در رشد بنیادگرائی سنی و مرزبندی با هردو شیوه تروریسم دولتی وسنی
1-7 ) تائید حق برگزاری همه پرسی در کردستان عراق متکی به تمرکز مدیریتی پارلمان اقلیم برای اتحاد همه جانبه و دفاع از تمامیت ارضی عراق در قالب عراق فدرال – دموکرات و نفی تاثیر مثبت رفراندوم در شرایط حاضر
1-8 ) توصیه به اتحاد کردهای عراق و ترکیه در قالب اتحاد کلی کردها در 4 کشور

2- انچه بیانیه به ان نپرداخته است :
2-1 ) نقش نیروهای بین المللی در ترغیب دولت اقلیم به برگزاری همه پرسی شامل عربستان و اسرائیل و امریکا
2-2 ) اهداف برگزاری همه پرسی که نهایتا به تجزیه سرزمین عراق منتهی خواهد شد و پرداختن به اثرات زیانبار اجرای ان در جهت گسترس جنگ و خشونت بر سر تامین مرزهای سرزمینی خصوصا کرکوک که هدف اصلی برگزاری همه پرسی را شکل داده است .
2-3 )ماهیت دولت کردی محصول چنین فرایندی که بجای یک دولت دموکراتیک ملی ، دولتی الیگاریشیک با خاصیت رانتی – نفتی و دیکتاتوری خواهد بود .
2-4 ) نتیجه فرایندی تشکیل چنین دولتی که گام به گام در حال شکل گیری ست دستاوردی جز جنگ و ویرانی در طی تثبیت ، استقرار یک دولت رانتیر فاسد در هنگام استقرار و عاملی برای اجرای سیاستهای توسعه طلبانه امریکا و اسرائیل بر حوزه انرژی و ژئوپلتیک منطقه نخواهد داشت
2-5 ) مهمترین وجهی که بیانیه به ان نپرداخته است اهمیت تصمیمات دولت اقلیم بر سیاستهای مبارزاتی کردها در سه سرزمین دیگر است که بی توجهی به ان عامل یک جنگ چند جانبه در این محدوده حساس خواهد شد .

جمعبندی :
بیانیه انقدر کلی ، خنثی و بی توجه به عمق ماهیت تصمیمات بازیگران اصلی بین المللی با نگاهی گذرا به معضلات جدی اشاره شده در بالا تنظیم شده که خواننده با یک بیانیه با موضعگیری شفاف و همه جانبه روبرو نیست و بیشتر شبیه متنی برای جلب رضایت همگانی تنظیم گردیده است .

هئیت سیاسی مسئولیت کردهای ایران نسبت به مسئله کرد بودن را عینی بررسی کرده و مطالبات آن را از زاویه ای غیر از هایهوی منسوخ شعارهای ملی نشان داده است. اینکه توصیه می شود کردها در پرتو جنبش مدنی کردی و در سطح ملی حرکت کنند نشانه سیاست ورزی قوی هسا است. اما گمان می برم که رفع کدورت اقلیم با پ ک کا به این سادگی هم نیست زیرا اردوغان از یکسو دست در دست بارزانی دارد از سوی دیگر رژوآوا را بستر پیوند با پ ک کا می داند و زیر فشار آمریکا جرئت ندارد به کردهای سوریه حمله کند و این یعنی فرصتی برای پ ک کا و از سوی دیگر اردوغان مانع فعالیت کردهای اعزامی از اقلیم به کوبانی است. در پازل موجود آیا راه رفع کدورت انتظاری بعید نیست. اما : علی راد با کامنت خود بیانیه هسا در مورد مسئله کرد را به چالش کشیده و نقاطی را برشکافته تا نارسائی بیانیه را نشان دهد. از نظر علی راد – که با آن موافقم - هیچ یک از بندهای بیانیه نقاط حادثه افرین مسئله کردهای 4 کشور را ردیابی نمی کند و علی راد صراحتا برآن انگشت می گذارد و می نویسد هئیت سیاسی – اجرائی سازمان به مواردی نپرداخته است. -1 مواردی از جمله اینکه نقش نیروهای بین المللی در ترغیب دولت اقلیم به برگزاری همه پرسی بررسی نشده است تا اهداف اسرائیل و امریکا را برملا کند. می افزایم هدف آمریکا و اسرائیل در نقشه راه خاورمیانه جدید قابل تامل است. گویا بار دیگر قرارداد سایکس و پیکو یا «مردان عصر امپراتوری» بار دیگر توسط امپراتوری سرمایه داری در حال تکرار است. برخلاف 1916 که مردان عصر امپراتوری، قلمرو امپراتوری عثمانی را به کشورهایی مجزا تقسیم کردند اینبار امپراتوران سرمایه داری در صدد کوچک تر کردن کشورهایی برآمده اند تا حاشیه امن تری برای اسرائیل متحد وفادار آمریکا در منطقه فراهم سازند. در نقشه راه آمریکا قرار است گروههای ملی قومی مستاصل از دولت های مرکزی به ترفندهایی ترغیب شوند تا زیر ادعای استقلال زمینه جدایی از دولت مرکزی را فراهم اورند که متاسفانه بیانیه هسا بی آنکه کوچکترین توجهی بدان کرده باشد از ان عبور می کند.
در فراز دیگر کامنت علی راد آینده ای را تصور می کند که " اهداف برگزاری همه پرسی که نهایتا به تجزیه سرزمین عراق منتهی خواهد شد و پرداختن به اثرات زیانبار اجرای ان در جهت گسترس جنگ و خشونت بر سر تامین مرزهای سرزمینی خصوصا کرکوک که هدف اصلی برگزاری همه پرسی را شکل داده است." از ایشان می پرسم آیا چند درصد احتمال تحقق گزاره ایشان وجود دارد. اگر بدون پیشداوری متن و حواشی اقلیم نیات رئیس اقلیم واکاوی شود؛ روشن می شود که رانت و فساد گوناگون در تشکیلات اقلیم و یکه تازی دمکرات پارتی به آستانه ای رسیده تا برخی احزاب کردی اقلیم از رفراندوم استقبال لازم نکنند. براین مخالفت درون اقلیم وقتی مخالفت بطئی دولت مرکزی عراق و مخالفت آشکار ایران را اضافه کنیم تازه متوجه می شویم باید واقع بینانه حرکت کرد زیرا احتمال زیاد می رود که اقلیم کردستان عراق نه تنها به به استقلال نرسد بلکه از مرزهای کنونی نیز عقب تر بنشیند.

واقعا در حیرتم حضرات کامنت گذار از سربازان گمنام سایبری هستند یا تا هم تا اکنون با اصحاب غار کحف محشور بوده اند. دستاویز به سناریوها ی نخنمایی که دیگر عوام فریب هم نیستند که گویا کردستان اسراییل دیگر است نقشه اردغوان امپریالیسم و ترهاتی از این دست تهوع اوراست. دم خروس وزارت اطلاعات ازاینجا پیداست در هیچ جا به سیاستهای ویرانگر جمهوری اسلامی اشاره ای هم نشده است.

آقای " الن کوردی " لحن کامنتش نشان از دو آتشه بودنش دارد. آقا شما در فضای مدنی کارآنلاین، چنان دستخوش احساسات قومی شده ای که تاب و تحمل انتقاد شهروند همفکر را نداری و هر صدای غیراز خود را تاب نمی آوری و کامنت گذاران را به اتهامات ناچسب متهم می کنی. گمان دارم که شرم و حیا اجازه ت نداد تا سازمان مان را به رگبار اتهام نگیری. بهر حال شاید دچار حالت روانی خاص شده ای که خود را مجاز به هتک و ترور شخصیت دیگران می دانی. آقای محترم، تضارب آرا یعنی چه ؟ نمی دانم که شما خود را هوادار سازمان فدائیان اکثریت میدانی یا از دیارسازمان دگری؛ هرچه هستی باش ولی دقت رها مکن تمرکز کن تا قادر به فهم تحلیل گروه کار ملی – قومی سازمان و تبیین و تدقیق هئیت سیاسی اجرائی محترم سازمان شوی و سپس کامنت ها را بدون پیشداوری بخوان و پاسخ متناسب با متن با ادبیات درست بده. جان برادر کاک الن کوردی این بیت سعدی را آویزه گوش کن :" سر پر غرور از تحمل‌ تهي // ‌ حرامش‌ بود تاج‌ شاهنشهي " ولی برایت توصیه ای دارم که به محض خواندن این بیت مرا متهم به سلطنت خواهی نکنی و به رگبار توهین نبندی. به کامنت برگرد و دقیق شو. من در جهت تائید منش و خصلت کردهای ایران تکه ای از تحلیل هسا را آورده ام که " اینکه توصیه می شود کردها در پرتو جنبش مدنی کردی و در سطح ملی حرکت کنند نشانه سیاست ورزی قوی هسا است. " ولی شما خشم و غرور سطخحیت را بر آستانه تحمل خود غالب کردی و به راحتی آب خوردن کامنت گذاران را به سربازان سایبری متهم می کنی. شاید برملا سازی نقش اردوغان را که به کردی " اردغوان " نوشته ای به کامت خوش نیامد، خودت را مجاز می دانی به زمین و زمان ناسزا نثار کنی. آقا چرا تصور غلط می کنی که اگر کامنت گذاری با رعایت اصول حقوق سیاسی دهان به ناسزا نگشود حتما از جمهوری اسلامی حمایت می کند. تو گوش کن کاک آلن کوردی، رادیکالیسم در چپ فدائی مدتهاست رخت بربسته تو هم بیا و از توسل به جان و احساس، خردسیاسی پیشه کن و نقد رابا نقد پاسخ گو نه سر در گریبان کرده و فحاشی کنی. از کجا می دانی که بیانیه هسا و تبیین آن باید از سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی حرکت کند. اگر لازم بود چنین نیز می شد. برای اطمینان خاطرت نقلی از فیس بوک رفیق محمدرضا شالگونی می نویسم تا بخوانی:" بعضی از رژیم های مرتجع منطقه مثل ترکیه و جمهوری اسلامی مخالف استقلال کردستان عراق هستند و برخی دیگر مثل اسرائیل از استقلال کردستان حمایت می کنند .دلائلش هم واضح است . جمهوری اسلامی و ترکیه به دلیل داشتن یک اقلیت قومی بزرگ کرد در کشورهایشان از برانگیخته شدن کردها در این دو کشور هراسانند .و با استقلال کردها مخالفت می کنند . اسرائیل دنبال جای پا می گردد . احزاب کردی روابط حسنه ای با اسرائیلی ها دارند . حضور مستشاران موساد در کردستان عراق به زمان ملا مصطفی باز می گردد حتی احزاب کردی ایرانی نیز که در حال جنگ با جمهوری اسلامی هستند مثل پژاک و حزب دمکرات بین خود و جنبش صهیونیستی اشتراکاتی می بینند .وضعیت پیجیده ایست " امیدوارم که شان رفیق شالگونی را حفظ کنی و دهان به ناسزا باز نکنی.

همسان خواندن مبارزات ملی خلق کورد با اشغال گری اسراییل در حالی که کوردها در سرزمین ابا واجدادی خود زنده گی می کنند وهچ تعرضی به کسی ننموده اند ویا درشرایطی که وجه بسیارغالب مبارزات ملی کوردها ازدیخواهانه بوده و در بیش از نیم قرن گذشته ملجا صدها ازدیخواه درخاورمیانه بوده است همدستی با سرکوبگران کوردستان است و چیزی جز یاوه سیاسی نیست. پیکر کوردستان عراق از دستکم ۱۷ بار کشتار جمعی به عناوین مختلف در بارزان خانقین حلبچه و .. مهندسی جمعیت کوچ اجباری هنوزمجروح اعمال ننگین وضد بشری دولت مرکزی عراق است که محاصره اقتصادی دولت نوپا وفرقه ای عراق نیز به ان اظافه شده است. در خواست رفراندوم از طرف کردها نتیجه سیاستهای دولت مرکزی در پایمال کردن سیستماتیک قانون اساسی نوین عراق است عقلانیت حاکم در حکومت مرکزی باوری به یک حکومت فدرال و مشارکتی ندارد (نقل به مضمون بیانیه حزب کمونیست عراق) کوردها به درستی میدانند حکومت مرکزی با تعطیل کردن قانون اساسی و لاینحل گذاشتن اختلافات با اقلیم در پی فرصت برای چنگ ودندان نشان دادن نظامی است. روزنامه های حکومتی تهران سپاه وزارت خارجه محسن رضایی تابناک و کوته له های ریز درشت حکوتی همانی را می گویند که کنه کامنت جناب امیری می گوید و البته کارکرد چنینن نظراتی یکسان است. مضحک تر از همه اشاره به روابط حکومت اقلیم با اسراییل ویا ترکیه است که گویا کشف شده است. این روابط نه تنها مخفی نیست بلکه کاملا علنی است. ودرچهار چوب منافع دولت اقلیم است. سیاست ورزی با انشا نویسی حتی از نوع مودبانه ان تفاوت ماهوی دارد. توسعه نیافتگی و دگم جامعه تحصیکرده ایرانی در ارتباط با حقوق خلقها و خلق کورد در عراق بیداد می کند. اقایان رفراندوم مراجعه به توده های مردم منطبق است به روح قوانین حقوق بشری و امری کاملا دموکراتیک میباشد مخالفت با ان عملی غیر دمو کراتیک و اقتدار گرایانه است. موارد متعدد قلب واقعیت در همین چند خط دیده میشود. مثلا امریکا ترکیه مخالف جدی اجرای رفراندوم هستند ونه به عکس رهبران اقلیم بر ان صلح امیز بودن و دموکراتیک بودن این پروسه خصوصا در مورد کرکوک تاکید مضاعف دارند.اکثریت احزاب ترکمن و مسیحی در کرکوک از برگزاری رفرانوم حمایت کرده اند در حالیکه کامنت گذارن بر خطرطبل جنگ می کوبند تنها یک راه حل عادلانه مانع چنین خطری است که کلا مورد مناقشه رفقای ضد امپریالیست کامنت گذار نیست. اما ادعای تشکیل دولت رانتی بر هیچ فاکتی استوار نیست وتنها تلاش درمشروعیت زدایی از جنبش مردم کوردستان عراق است . در حالیکه در حکومت ضد امپریالیست تهران کشتی با بار و خدمه و بندر به طور روزانه به سرقت میرود ما ایرانیها صلاحیتی برای اظهار نظر در این مورد نداریم. در اخر جدای از اختلاف عقیده برخورد اسماعیل امیری با من حکایت از وجه غالب تربیتی روشنفکر ایرانی با روشنفکر ملی دارد. قیم مابانه نسخه پیچ و تحقیر امیز کوردها در محصولات فرهنگی جامعه ایرانی بطور غالب بهعنوان انسانهای ساده متعصب بی تجربه بی فکر ارزیابی میشوند کورها جنگجویان خوبی هستند اگر برای ما بجنگند و در غیراینصورت مزدورند. در تمامی محصولات فرهنگی این جامعه کورد دارای تفکر وجود ندارد. خرم ان روز که از این منزل ویران بروم

اسماعیل امیری
اقای کوردی کامنت خوبی تحریر کرده ای و این نشانه خردورزی و پشتوانه نظری سیاسی شماست. گرچه با برخی محورهای آن همگرائی ندارم ولی در پرتو تضارب اندیشه سعی دارم همدیگر را تصحیح کنیم. اقای عزیز شما که می توانی چنین گامنت هایی به یادگار بگذاری؛ چرا هتاکی. عصبانیت را رها کن و خرد ذاتی ت را پیشه کن. خب شما به تعداد شکست های تاریخی کردهای بویژه عراق اشاره کرده ای که پیکر کوردستان عراق از دستکم ۱۷ بار کشتار جمعی رنج می برد. با این حال اگر دغدغه من بیشتر از شما نباشد کمتر نیز نیست. چرا که من و تو هزاران سال است که در کنار یکدیگر زیست کرده ایم و تحت ستم سرمایه داری بوده و هستیم. من معتقدم برای جلوگیری از افزایش آمار شکست های اقوام نباید راه به صرف تر و بسیج گر مردم را انتخاب کرد تا بار دیگر در پرتو سیاست احساسی ضربه هیجدهم بر پیکر کردستان وارد نشود. از یاد نبریم که همیشه در چالش بین قدرت های جهانی با کشور متبوع و بالطبع جنبش های قومی در پیچی از سازش، قوم کرد قربانی شده اند. بیائیم با مطالعه دقیق و بررسی غیرجانبدارانه را بستری بسازیم تا تحلیل واقعی را ارائه دهیم و گر نه احساس سیاسی راه به جایی نبرده و نمی برد. ضمنا در فراز پایانی کامنتت مرا خطاب قرار داده و نوشته ای" در اخر جدای از اختلاف عقیده برخورد اسماعیل امیری با من حکایت از وجه غالب تربیتی روشنفکر ایرانی با روشنفکر ملی دارد. قیم مابانه نسخه پیچ و تحقیر امیز کوردها در محصولات فرهنگی جامعه ایرانی بطور غالب بهعنوان انسانهای ساده متعصب بی تجربه بی فکر ارزیابی میشوند کورها جنگجویان خوبی هستند اگر برای ما بجنگند و در غیراینصورت مزدورند. در تمامی محصولات فرهنگی این جامعه کورد دارای تفکر وجود ندارد." آقای محترم من بالشخصه به خودم اجازه نمی دهم مرزبندی تصنعی و خط کشی دلخواهانه بین خودم و کردها بکشم. هرگز. تصور شما هم واقع بینانه نیست. قیم مابی مضرترین رفتار سیاسی است که عنصر چپ سوسیالیستی از آن پرهیز می کند. من به تعامل و تضارب آرا اعتقاد دارم و قیم مابی را مذموم می شمارم و تلفیق نظریات شما در مقام فعال قومی با من فعال در سطح ملی ارزشمندتر است. زیرا شما از منظر کوردی به مسائل نگاه می کنی و من باید از مسائل اقوام مختلف ایرانی غفلت نکنم و هرکدام را در ارتباط با فعال قومی خودش بررسی کنم و با آنها به نتیجه برسم. زیرا ناهشیاری و ارائه تحلیل های خودمردم پنداری می تواند سطح هزینه های سیاسی را بالاتر برده و یاس و حرمان را بر سیمای قوم مربوطه بنشاند. ضمنا این چه حرفی است که نوشته ای" خرم ان روز که از این منزل ویران بروم" قرار است ما در کنار هم و با هم آینده ایران دمکراتیک را رقم بزنیم. ایرانی مستقل، آزاد و آباد و دمکراتیک و به شمول حضور همه اقوام. این گزاره شما بوی جدایی می دهد. این نظر من بوده و در صورت اقناع نشدن مجاز به رفتن از این منزل هستی. اما از روندگان در راه دیگر احوالی بپرس تا مبادا بعد از جدائی زنجموره نسرائی. من اینجا بس دلم تنگ بود که هر سازش بدآهنگ بود. ولی ره توشه برداشتم قدم در راه بگذاشتم به هر جایی رسیدم آسمان این رنگ بود.- باپوزش از اخوان ثالث که دخل و تصرف ایجابی در سروده اش کردم.