روحانی، قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری

برنامه ای از گروه پالتاکی سازمان فرداییان خلق ایران (اکثریت)

بخش: 

افزودن نظر جدید