بە جنایت علیە زحمتکشان کرد پایان دهید!

به دنبال تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، و کشتە شدن دو نفر از کولبران کرد و زخمی شدن دو تن دیگر در مرز بانە با اقلیم کردستان، از دیروز در سطح این شهر تظاهرات و اعتراضات گستردەای بویژە در مقابل فرمانداری  شهر صورت گرفتە کە با دخالت نیروهای سرکوبگر رژیم بە زدوخوردهای خونین و گستردە کشیدە شدە است. مردم اعتراضی کە خواهان توقف تیراندازی بە کولبران زحمتکش و ایجاد شرایط لازم کسب‌وکار در منطقە خود هستند بە کلیت سیاست‌های رژیم در مورد کردستان و مناطق کردنشین معترض هستند کە خود را در سیاست بە حاشیە راندن این مناطق بویژە در بعد سرمایەگذاری و صنعت و نیز امنیتی کردن هرچە بیشتر این مناطق بازمی‌یابد.

ما ضمن اعلام تسلیت بە خانوادەهای قربانیان و پشتیبانی از اعتراضات به‌حق مردم بانە و کردستان، خواهان مجازات عاملان جنایت اخیر در مرز هستیم، و خواهان آنیم کە جمهوری اسلامی از اعمال سیاست تبعیض و سرکوب علیە مردم کردستان دست بردارد. 

افزودن نظر جدید