با اصولگرایان مغازلە نکنید!

مولوی عبدالحمید امام جمعە سنی های زاهدان گفتە کە اگر دولت روحانی انتظارات برای رفع تبعیض علیە اقلیت دینی سنی ها در کشور را برآوردە نکند، ممکن است در انتخابات آیندە از اصولگرایان پشتیبانی کند.

در دمکراسی های پیشرفتە بە علت حضور نیروهای متنوع، در صورت عدم برآوردە شدن خواست گروههای معین مردم توسط حزبی کە آن دستە از مردم بە آن رای دادەاند، این امکان وجود دارد کە در انتخابات بعدی این گروە از مردم بە حزب یا گرایشی دیگر کە می تواند پاسخگو باشد، رای بدهند.

ظاهرا سخنان مولوی عبدالمجید تقلیدی است از این بازی عمومی، اما در شرایط خاص ایران. اما اگر بە وضعیت عمومی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی نگاە کنیم می بینیم کە جناح اصولگرایان اساسا نمی توانند آن جناح یا دستەای باشند کە بتوانند جایگزین میانەروها در ایران شوند. زیرا کە همین اصولگرایان هستند کە بشدت در جریان چینش کابینە دوازدهم فشارها را زیاد کردند تا دولتی با حداقل پتانسیل اصلاح طلبی و یا میانەروی بر سر کار بیاید.

درست است کە مواضع جدید مولوی عبدالحمید در شرایط خاص سیاسی ایران و با توجە بە حساسیت میانەروها بە بازگشت اصولگرایان بە قدرت دولتی، گرفتە شدە است، اما می تواند در خود حامل پیامهای ناخواستە بە مردم کشور بویژە در مقطع انتخاباتها باشد. اینکە گویا اصولگرایان می توانند نظر مساعدتری بە رفع تبعیض علیە سنی های کشور داشتە باشند.

راهکار فشار بە دولت روحانی در واقع از دالان اعتراضات عمومی، فعال تر شدن نهادهای مدنی و... می گذرد. مولوی عبدالمجید می تواند در این رابطە بە افشاگری بیشتر بپردازد و از توان و نفوذ خود بهتر استفادە کند. بازی با اصولگرایان یک بازی رو بە عقب است. بە آیندە نظر داشتە باشید!

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.