کشتار وحشیانه ی مردم محکوم است !

در روزهاي پنجم وششم ديماه(«تاسوعاوعاشورا»)حاكميت كه براي حل بحران فراگيرخود،مانندهميشه،پاسخي جزسركوب واعدام وسنگسار ندارد مردم معترضي راكه درخواستي جز آزادي ندارند به خاك وخون كشيد. 

كانون نويسندگان ايران،كه بنابرمنشورخودوظيفهي خود رادفاع بيقيد و شرط از آزادي بيان و قلم وانديشه بي هيچ حصرواستثنابراي همگانميداند،اين كشتاررامحكومميكندوخواهان رسيدگي به اين جنايت و آزادي فوري صدهابازداشتشده است

كانون نويسندگان ايران

8 ديماه 1388

افزودن نظر جدید