پاسخ پوچ دولت روحانی بە بازنشستگان!

در هفتە گذشتە علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاە، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی و سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، و تعدادی از مسئولان بە اصطلاح تشکل های بازنشستگان، بمناسبت روز خانوادە و تجلیل از بازنشستگان با شرکت در یکی دو تجمع فرمایشی کە به همین مناسبت در تهران برگزار شد، شرکت و سخنرانی کردند. در حالی کە اکثر بازنشستگان شرکت کنندە در این تجمع ها کە گزینە هم شدە بودند، انتظار داشتند مسئولان وزارت کار و تامین اجتماعی در این روز برنامە جدید شان برای بازنشستگان پس از تشکیل دولت جدید را اعلام کنند و ببینند کە مسئولان دولت می خواهند، با حقوق های زیر خط فقرشان چە کنند و بقول خودشان چگونە از بازنشستگان "تکریم" نمایند، ولی در پایان با دستانی خالی بە خانە هایشان برگشتند.

 علی ربیعی و سید تقی نوربخش در این مراسم بە جای افزایش مستمری و بهبود خدمات پیوستە روبە سقوط خدمات بیمەای، قول اعزام عدەای از بازنشستگان بە عتبات عالی در سال جاری را دادند و بجای "تکریم" از بازنشستگان با تعریف از عملکرد خودشان روز تجلیل از بازنشستگان را بە تجلیل ازبدیل خودشان تبدیل نمودند!‌ بهبود قدرت خرید و افزایش حقوق های زیر خط فقر بە آیندەی نامعلوم حوالە دادە شد. در عوض اما ربیعی قول داد خدمات بیمە تکمیلی را کە در واقع بنوعی خصوصی شدن بخشی از خدمات درمانی است کە هزینەاش را خود بازنشستگان و بیمە شدگان می پردازند و هزینەای برای تامین اجتماعی هم ندارد، با مشارکت خود بازنشستگان توسعە دهد!

بنا بە گزارش روزنامە همشهری در ٢٥ شهریور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور هم در همایشی کە بهمین مناسبت در "پژوهشگاە نفت" نفت برگزار شد، ضمن تائید سقوط ٦٧ درصدی قدرت خرید بازنشستگان، افزایش مستمری در کوتاە مدت خیانت بە جامعە بازنشستگی دانستە و با آن مخالفت نمودە. موضع معاون اقتصادی روحانی، وزیر کار و مدیر عامل تامین اجتماعی حاکی از آن هستند کە دولت قصد ندارد مستمری های چند مرتبە زیر خط فقر بازنسستگان را در آیندە نزدیک افزایش دهد.

بهانە های وزیرکار، نهاوندیان و سایر مسئولان ذی ربط دولتی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی این است کە بنیە اقتصادی سازمان تامین اجتماعی برای این کار کافی نیست. از طرف دیگر نوربخش در قسمتی از سخنرانی اش به همین مناسبت کە در "مجموعە فرهنگی ورزشی نگین"ایراد کرد، افزایش مستمری ها را منوط بە بازپرداخت بدهی های دولت بە تامین اجتماعی نمودە و گفتە است:" دولت باید سالانه 10 درصد از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، که اگر این دو محقق شود گام جدی در راستای بهبود وضعیت حقوقی بازنشستگان برداشته ایم".

همان طور کە از پیش هم معلوم بود و این گفتە نوربخش هم بر آن تائید دارد، مهمترین دلایل ضعف بنیە مالی سازمان تامین اجتماعی برداشت های پیوستە و خود سرانە دولت ها از صندوق این سازمان طی ٣٨ سال گذشتە و تامین بخش هنگفتی ازهزینە طرح درمان دولت از جیب کارگران و بە واقع غارت دارایی های آن بودە است. در دورە روحانی و وزارت ربیعی و مدیریت نوربخش علاوە بر تداوم برداشت مستقیم از صندوق بخشی هم برای تامین برنامە درمان دولت کە بایستی از بودجە دولت تامین می شد، برداشتە شدە است. هم چنین دولت مقدار کلانی از بابت سهم حق بیمەاش را بە صندوق واریز نکرد، همین رفتار دولت موجب گردیدە کە بسیاری از کارفرمایان نیز از واریز کردن پول بیمە های کارگران شان بە حساب صندوق تامین اجتماعی سر باز بزنند و همە این ها در کنار عوامل دیگری مانند، کنترل مدیریت دولتی بر امورات تامین اجتماعی، سوء استفاده های کلان مالی مدیرانی امثال سعید مرتضوی ها و تضعیف الزام رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی توسط کارفرمایان و هم دستی و هم راهی نمایندگان تشکل های فرمایشی کارگری با مدیران تامین اجتماعی و وزیرکار هر یک سهمی در تضعیف بنیە مالی این سازمان داشتە و دارد.

بازنشستگان و حامیان حلقە به گوش ربیعی کە در مراسم تشریفاتی این چنینی جز معرکە گردان های همیشگی بودە و هستند از آن ها بی اطلاع باشند. ولی چون اساسا خود بخشی از سیستمی هستند کە این بلا را بر سر تامین اجتماعی آوردەاند، با فرافکنی کوشش می کنند اذهان  بازنشستگان را بە سوی دیگری غیر از عوامل اصلی شان منحرف کنند، ولی خوشبختانە زمانە این بازی ها در اثر افزایش آگاهی های زحمتکشان در حال بە سر آمدن است و دیگر کمتر کسی فریب این ترفندها را می خورد. تجمع بالغ بر ٢ هزار تن از بازنشستگان کە جهت اعتراض بە سیاست های ضد کارگری حاکم بر وزارت کار و تامین اجتماعی بە تهران آمدند و در آن مطالبات واقعی بازنشستگان را مطرح کردند، گواهی روشنی بر بە سر آمدن این دورە و آغاز دوران تازەای دارد. نمایندگان کارگران دیگر نە از میان تشکل های کارگر فروش وابستە بە قدرت بلکە از میان تجمع هایی امثال تجمع مستقلانە بازنشستگان کە در روز ٢٥ شهریور در مقابل "تالار وحدت"برگزار شد، بیرون خواهند آمد.

اگر دولت بدهی های کلانی را کە بە تامین اجتماعی دارد بپردازد و کنترل امور تامین اجتماعی را بە نمایندگان صاحبان واقعی سرمایە های این سازمان وانهد و بە سوء استفادە های مالی مسوولان دولت از دارایی های صندوق تامین اجتماعی خاتمە دهد، این سازمان قادر خواهد شد بە تعهداتی کە در قبال اعضایش بە عهدە دارد، بخوبی عمل کند. تاوان این سوء استفادە ها و نبود مدیریت ها را باید عوامل آن ها بدهند و نە صاحبان سرمایەهای غارت شدە. 

بخش: 

افزودن نظر جدید