بازداشت و ضرب شتم کارگران حق طلب «هپکو» و «آذرآب» را محکوم می کنیم!

ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی ديروز  بە صفوف کارگران «هپکو» و «آذرآب» اراک  هجوم بردند و تعدادی از کارگران معترض کە در این تجمع شرکت داشتند را مجروح و مضروب و شمار نامعلومی را نیز بازداشت نمودند. 

طی ٦ ماە گذشتە، چندمین بار است که کارگران اين دو واحد توليدی در اعتراض بە عدم دریافت دستمزدهای و سایر مطالبات صنفی‌شان دست بە تجمع می‌زنند؛صدها کارگر شرکت کنندە در این حرکت اعتراضی جمعی، در حالی مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفتند کە مهم‌ترین خواستشان پرداخت دستمزدهای پرداخت نشدە طی ٦ ماە گذشتەاست. کارفرمایان این دو واحد کلان صنعتی نیز بە رغم وعده‌هایی کە در پی اعتراضات پیشین بە کارگران  دادە بودند، عمل نکردند.

کارگرانی کە به خاطر عدم دریافت دستمزدهایشان از هر سو در مضیقە و فشار قرار داشتند، پس از مشاهدە خلف وعدەهای پیاپی کارفرمایان و بی‌عملی مسئولین دولتی و ادارە کار نسبت بە وضعیتشان بار دیگر در زیر پل راە آهن اراک برای پیگیری مطالباتشان تجمع نمودند؛کە با هجوم ماموران امنیتی مواجە شدند.

تکرار اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران این کارخانە‌ها کە از پشتیبانی  مردم اراک و عموم کارگران ایران نیز برخوردارند، مؤید آن است کە مسئولین و کارفرمایان با توسل بە سرکوب نمی‌توانند  اعتراضات حق‌خواهانە کارگرانی را کە دیگر نمی‌خواهند، «زیر بار ستم» کار و زندگی کنند خاموش سازند. 

ما ضمن حمایت قاطع از حرکت اعتراضی و مطالبات حق طلبانە کارگران «هپکو» و «آذرآب» اراک و محکوم نمودن ضرب و شتم کارگران بە خاطر طلب حق‌وحقوقشان، خواهان رسیدگی عاجل بە مطالبات کارگران معترض، آزادی بی‌قیدوشرط کارگران دستگیر شدە و مجازات عوامل تعرض بە کارگران و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی در تجمعات صنفی و رعایت اکید حق اعتصاب و سایر حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران هستیم. 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

بخشی از خبر رااصلاح نمایید. درحال حاضر جوعمومی حاکم بر شهر به گونه است که مسولین جرات بازداشت کارگران را ندارند. زیرا دراین صورت شهر آماده انفجار عمومی است. حتی نیروی انتظامی اراک به صورت غیر مستقیم تلاش دارد که ثابت کند نیروهای گارد ویژه از سایر مناطق برای سرکوب کارگران آورده شده اند. نمایندگان اراک در مجلس و نمایندگان شورای شهر اراک و بسیاری از مسولین ازجمله رئیس نیروی انتظامی سعی کرده اند با کارگران هم دردی کنند. اما بدون شک این هم دردی ها تازمانی ادامه دارد که التهاب شهر فروکش کند. ازاین رو احتمال بازداشت های وسیع در آینده دور از ذهن نیست. فقط هوشیاری نیروهای انقلابی می تواند از این فاجعه جلوگیری کند. دلیل سخنم این است که یکی از همان ها که امروز هم دردی می کنند در جلسه غیر رسمی کینه خود از کارگران را چنین بیان کرد" دلیل سخنرانی تند ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی حرکات کارگران اراک بود که به صورت لحظه ای به وی گزارش می شد و کارگران باید بدانند که چه لطمه بزرگی زده اند و باید تاوانش را بدهند"