از جنگ با اقلیم کردستان حذر کنید!

در آستانە برگزاری رفراندوم در کردستان عراق، خبر از تحرکات نظامی ایران در مرز اقلیم کردستان عراق می رسد. علاوە بر جابجائی سلاحهای سنگین (تانگ و موشکهائی با برد دویست کیلومتر)، و گشت هواپیماهای جنگی ایرانی بر فراز نقاط مرزی، توپخانەهای ایران مناطقی را در داخل کردستان عراق در منطقە بالکایتی توپباران کردەاند.

تحرکات نظامی ایران بدنبال هشدارهای مقامات ارشد جمهوری اسلامی در خصوص رفراندوم می آیند. این در حالیست کە خبر بستن آسمان ایران بر روی هواپیماهای اقلیم هم صادر شدە است، و ایران در نظر دارد کە حتی مرزها را هم ببندد.

ظاهرا جمهوری اسلامی مصمم بە عملی کردن تصامیم خود علیە اقلیم است، و شاید این تنها آغاز کار باشد. زیرا کە قاسم سلیمانی فرماندە سپاە قدس اعلام کردە بود کە بعد از این، ضمانتی در خصوص عدم حملە حشد شعبی بە کردستان بە مقامات اقلیم نخواهد داد.

بنابراین ظاهرا بنیانهای برنامە یک جنگ تمام عیار علیە اقلیم دارد ریختە می شود، جنگی از بیرون و جنگی از داخل خود عراق. جمهوری اسلامی، تنها در مراحل ابتدائی عملی کردن برنامەهای خود با اقلیم است.

چنین بە نظر می رسد کە جمهوری اسلامی ناامید از تمام تحرکات سیاسی کە در داخل کردستان عراق برای ممانعت از برگزاری رفراندوم انجام دادە است، کە بیشتر از طریق گشت سیاسی ـ دیپلماسی قاسم سلیمانی بە اربیل و سلیمانیە صورت گرفتەاست، در ٤٨ ساعت ماندە بە روز رفراندوم درصدد است با نشان دادن دیپلماسی نظامی، مقامات اقلیم را وادار بە توقف کل روند کند، و شرایط را دوبارە بە منوال سابق برگرداند.

البتە معلوم نیست کە نیت سیاستمداران جمهوری اسلامی در یکی دو روز باقی ماندە بە رفراندوم درخصوص الغای آن عملا بە نتیجە دلخواە آنان برسد، اما بیگمان این آغاز روندی خواهد بود کە تهدیدات بیشماری را از طرف مرزهای شرقی متوجە اقلیم کردستان خواهد کرد. و اگر دولتهای ترکیە و عراق هم بە همین روند بپیوندند آنگاە فاجعەای سهمگین اقلیم را بە زیر گامهای سنگین خود خواهد برد.

اما آیا جمهوری اسلامی با چنین اعمالی قادر بە توقف روند رفراندوم خواهد شد؟

با نگاهی گذرا بە آرایش نیروها در اقلیم، باید گفت کە بە احتمال قوی هدف نخست رژیم تاثیرگذاری بر اتحادیە میهنی و تشویق آن برای پاپس کشیدن از برنامە مشترکشان با پارتی است. اگر جمهوری اسلامی موفق بە این کار بشود، برگزاری رفراندوم تنها در مناطق تحت نفوذ پارتی انجام خواهد شد، و این بە معنای شکست کل پروژە در اقلیم خواهد بود. هدف دوم هم تاثیرگذاری بر روند مشارکت مردم است.

جمهوری اسلامی با تحرکات نظامی اخیر خود نشان می دهد کە چقدر هویتی ضد دمکراتیک و ضدحقوق بشری دارد. علیرغم تمامی عدم دقت ها  و بی مسئولیت هائی کە بارزانی در طرح پروژە رفراندوم انجام دادە است، اما این بە معنای توجیە هیچگونە عکس العمل نظامی از طرف دولتهای همسایە منطقە، از جملە ایران نیست. جنگ، خط قرمز است.

بە آتش افروزی در اقلیم کردستان پایان دهید و مردم کرد را بیشتر از این دچار مشقات و ناملایمات نکنید. بە حق حاکمیت ملتها و کشورهای همسایە احترام بگذارید.

 

افزودن نظر جدید