تسلیت بە خانوادە محمد جراحی

با تاسف و تاثر فراوان فعال برجستە، پرشور و پرتلاش جنبش کارگری محمد جراحی پس از ٣٠ سال مبارزە و تحمل سالها زندان بخاطر دفاع از حق و حقوق و بهروزی طبقە کارگر در ١٣ مهر ٩٦ از میان ما رفت.

رفیق محمد جراحی در دوران فعالیتش صرفا بە دلیل دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای سازماندهی تشکل های کارگری و عضویت در "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری" سە بار توسط بیداگاە های مدافع صاحبان سرمایە، محکوم بە زندان شد و زمانی کە مشغول گذراندن دوران ٥ سالە محکومیتش بود، بیمار شد، ولی زندانبانان مانع از درمان او توسط پزشک متخص شدند. و زمانی با مرخصی و درمان محمد جراحی موافقت کردند کە شانس اندکی برای درمان وی باقی ماندە بود.

ما زندانبانان، دستگاە قضایی و سایر مسئولین جمهوری اسلامی را بخاطر مانع تراشی بر سر راە درمان محمد جراحی در مرگ وی وایجاد شرایط غیر انسانی برای زندانیان مقصرمی دانیم و بهمین خاطر رفتار ضد انسانی آنها با زندانیان سیاسی بی گناە را کە اساسا با اتهامات ساختگی محکوم و زندانی شدەاند، محکوم می کنیم.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ضمن تجلیل از زحمات  فداکارانە و موثر و گرامی داشت خاطرە محمد جراحی در گذشت وی را بە خانوادە بستگان، دوستان و سازمانهای کارگری تسلیت می گوید و خود را در غم آنان شریک می داند.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (کثریت)

١٣ مهر ٩٦

بخش: 

افزودن نظر جدید