10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام!

10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام!