تظاهرات اعتراضی در آخن

هموطنان عزیز،
علیرغم درایت و هشیاری سیاسی جنبش سبز در تاکید بر روشهای متکی بر عدم خشونت، رژیم جمهوری اسلامی هم چنان اعتراضات مسالمت جویانه مردم را به خاک و خون می کشد و به دستگیری های وسیع، ترور افراد و آزار بازداشت شدگان ادامه می دهد.
بیایید هم صدا با هم یک بار دیگر نفرت و انرجار خود را از رفتار وحشیانه رژیم علیه مردم به نمایش بگذاریم. بیایید تا حمایت خود را از مبارزات بر حق مردم ایران فریاد کشیده و به خشونت "نه" بگوییم.
تظاهرات اعتراضى در آخن
شنبه، ۰۲/۰۱/۲۰۱۰
ساعت: ۱۳ تا ۱۵
Aachen - Elisenbrunnen
کمیته همبستگی با اعتراضات مردم ایران- آخن

افزودن نظر جدید