وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور

وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور