تشدید سرکوب فعالان کارگری نشانە نگرانی از برآمد جنبش کارگری است

 متاسفانە گزارش ها و اخبار منتشر شدە از وضعیت سلامتی محمود صالحی فعال سرشناس و پیگیر جنبش کارگری بسیار نگران کنندە و ناخوشایند و رفتار زندان بانان وی با این فعال پاک باختە بە شدت غیرانسانی و جنایت کارانە است. محمود صالحی طی سال هایی کە بە دلیل فعالیت های صنفی در زندان بودە به خاطر شرایط بد زندان و عدم رسیدگی پزشکی بە موقع دچار بیماری کلیوی گردیده. با این همە ماموران امنیتی دست از سر او برنداشتە و بار دیگر هنگامی کە وی برای انجام دیالیز عازم بیمارستان بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و بە زندان منتقل شد. معلوم نیست در زندان چە بر سر محمود صالحی آوردند کە پس از چند روز زندانبا نان مجبور شدند وی را دوبارە بە بیمارستان بفرستند. همان طور کە انتظار می رفت زندانی کردن مجدد این فعال سرشناس و حق طلب کارگری با محکومیت بلافاصله تشکل های کارگری مستقل در داخل، خارج و عدە زیادی از افراد آزادی خواە مواجە شد.

خانم شارون بارو دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری روز سه‌شنبه ۱۶ آبان با نوشتن نامە بە خامنەای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی محمود صالحی و انتقاد از رفتار حکومت با فعالان تشکل های مستقل کارگری خواهان آزادی وی و سایر فعالان کارگری زندانی شد. بە دنبال آن ٦ تشکل مستقل کارگری در داخل کشور نیز با صدور بیانیە مشترکی خواستار آزادی صالحی شدند و قریب ٦٠٠ نفر از فعالان کارگری و مدنی با امضای طوماری خواهان آزادی صالحی شدند. اخبار رسیدە از شهر سقز و دیگر شهرهای کردستان نیز حکایت از وجود یک موج همگانی مردمی علیە بازداشت صالحی و رفتار ضد انسانی زندانبانان با وی دارد. افزون بر این ها اکثر احزاب و سازمان های چپ، مترقی و رسانە های ترقی خواە در خارج از کشور تا کنون بە اشکال مختلف بازداشت و رفتار با صالحی را محکوم و خواهان آزادی وی شدەاند.

در هفتە گذشتە ابراهیم مددی و داود رضوی دو تن دیگر از فعالان سرشناس و پیگیر کارگری و از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد نیز کە قبلا هر دو مدتی را به خاطر فعالیت های سندیکایی در زندان گذراندەاند، دوبارە برای محاکمە مجدد بە یکی از بیدادگاە های رژیم فراخواندە شدند و احتمال بازداشت آنان در آیندە نزدیک کم نیست.

بازداشت محمود صالحی و از سرگیری بازداشت و محاکمە عدە دیگری از فعالان و رهبران تشکل های مستقل کارگری قابل پیش بینی بود. به همین جهت در بحبوحە تبلیغات و شور و شعف کاذبی کە بە دنبال پیروزی روحانی در میان عدەای بە چشم می خورد در یکی از یادداشت های بولتن کارگری کە با عنوان "سرکوب ها تشدید می شود...' نوشتیم، این بگیر و ببندها را پیش بینی و دلایل مان را در آن تشریح کردیم.

بە نظر ما دلیل اصلی این بازداشت ها نگرانی حکومت بحران زدە از اعتلا و برآمد جنبش کارگری و گسترش فزایندە اعتراض های کارگری و دیگر گروە های مزدبگیران علیە سیاست های ضدکارگری و ارتجاعی رژیم و عدم کامیابی سرکوب گران حاکم در پایان دادن بە اعتراض ها و خفە کردن صدای حق طلبی کارگران و زحمت کشان بە جان آمدە از ظلم و ستم بی حد و حصر سرمایە داری حاکم است.

حکومت طی نزدیک به چهار دهە کوشیدە است بە زعم خویش با سرکوب سازمان های سیاسی مدافع حقوق کارگران و زحمت کشان و سندیکاهای کارگری مستقل و تحمیل تشکل های فرمایشی حکومتی و گماردن مجریان و معماران سرکوب سازمان های کارگری امثال ربیعی ها قوانین حمایتی را از میان بردارد و کارگران را بە بردگان مطیع صاحبان سرمایە تبدیل کند، وضعیت فلاکت بار زندگی کارگران در واقع نتیجە این تلاش هاست. با این وجود مقاومت کارگران در برابر این تلاش های و تعرض های ضد انسانی رژیم بدون وقفە ادامە داشتە و رژیم نتوانستە نیات پلیدش را تثبیت کند. تشدید سرکوب فعالان سندیکایی نشان می دهد کە رژیم  بە رغم این ناکامی ها هنوز حاضر بە دست کشیدن از سیاست ضدکارگری خود نیست و قصد دارد با افزایش فشار بە رهبران سازمان های مستقل کارگری و سازمان گران اعتراض هایی کە در مقاومت نقش حائز اهمیتی داشتە و دارند را درهم بشکند. از همین رونبایستی بە محکومیت رژیم به خاطر این بازداشت ها و رفتار ضد انسانی با زندانیان بسندە کرد. تشدید  تلاش ها برای آزادی محمود صالحی و سایرکارگران و معلمان زندانی و تبعیدی لازم است، جز اولویت های فعالان کارگری قرار گیرد زیرا کامیابی در این زمینە راە پیشرفت جنبش کارگری را هموار می کند و ناکامی درآن رژیم را بە اهدافش نزدیکتر می کند. خوشبختانە احساس همبستگی و هم دردی با کارگران و سایر زندانیان سیاسی در میان گروە کثیری از مردم وجود دارد و در حال فزونی است. با سازماندهی این نارضایتی ها و نزدیکی ها نە تنها می شود همە زندانیان را آزاد کرد بلکە وضع را بکلی دگرگون کرد.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید