هشدار5 سندیکای فرانسه نسبت به خطرمرگ محمود صالحی

یک سندیکالیست در خطر مرگ

ما، سندیکاهای فرانسه، لغو محکومیت های غیرعادلانه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، به خصوص رضا شهابی و اسماعیل عبدی، را خواستاریم.

ما از دولت ایران می خواهیم که معالجات و مراقبت های درمانی مناسب و شایسته محمود صالحی را تضمین کرده و هم چنین آزادی فوری و بی قید و شرط او را.

 

 آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

پاریس ۱4 نوامبر۲۰۱۷

یک سندیکالیست در خطر مرگ

عالیجناب

سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ،  توجه شما را نسبت به وضعیت محمود صالحی، یک رهبر سندیکایی که در زندان در خطر مرگ قرار دارد، جلب می کند.

در سپتامبر ۲۰۱۵ محمود صالحی به ۹ سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. او در روز شنبه ۲۸ سپتامبر هنگامی که از بیمارستان به خانه اش باز می گشت توسط چهار مأمور امنیتی در لباس شخصی دستگیر و مستقیما به دادگاه شهر سقز در استان کردستان برده می شود. خاطر نشان می شویم که صالحی مجبور است که دو بار در هفته برای انجام دیالیز کلیه به بیمارستان مراجعه کند.  در دادگاه دادستان به او می گوید که محکومیت اولیه اش به یک سال زندان تبدیل شده است که به فوریت باید اجرا شود. او را بلافاصله از دادگاه به زندان مرکزی شهر سقز منتقل می کنند.

محمود صالحی از بیماری کلیوی و نارسایی قلبی وخیمی رنج می برد که همگی ناشی از شرایط زندان سال ۲۰۱۵ و فقدان مراقبت های پزشکی و درمانی در زندان بودند. در ۳ نوامبر در پی یک حمله قلبی در زندان، صالحی را به بیمارستان امام خمینی شهر سقز منتقل می کنند. پزشگان معالج وابسته به زندان گفته اند که صالحی باید تحت درمان دائمی قرار گیرد و از این رو نباید به زندان بازگردانیده شود.

در حال حاضر صالحی در زندان از معالجات و مراقبت های درمانی لازم برخوردار نیست و وضعیت سلامتی اش بسیاروخیم است. لذا انتقال ‏فوری و بدون فوت وقت او به بیمارستانی در خارج از زندان امری ‏مبرم و اجتناب ناپذیر است.‏‎

حبس صالحی، نظیر حبس دیگر کارگران زندانی تخطی از حقوق بشر و آزادی های اساسی سندیکایی است. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار، نشان داده که تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، به ویژه حق کارگران ایران در ایجاد تشکلات مستقل را مراعات نمی کند.

ما، سندیکاهای فرانسه، لغو محکومیت های غیرعادلانه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، به خصوص رضا شهابی و اسماعیل عبدی، را خواستاریم.

ما از دولت ایران می خواهیم که معالجات و مراقبت های درمانی مناسب و شایسته محمود صالحی را تضمین کرده و هم چنین آزادی فوری و بی قید و شرط او را.

 

CFDT : preau@cfdt.fr

CGT : fabienne.cru@orange.fr

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : contact@solidaires.org

UNSA : emilie.trigo@unsa.org

 

رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه

دفتر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس

 

متن فرانسه:

Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
Email:
info_leader@leader.ir or contact@leader.ir

Un syndicaliste en danger de mort en Iran

Votre excellence
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, attirent votre attention sur la situation de Mahmoud Salehi, un leader syndical en danger de mort dans une prison iranienne. 

Mahmoud Salehi avait été condamné en septembre 2015 à neuf ans de prison avec sursis. Le samedi 28 octobre 2017, il a été arrêté par quatre agents en civil alors qu’il quittait l’hôpital où il se rend deux fois par semaine pour une dialyse. Le syndicaliste a été emmené au tribunal de Saqqez, dans la province du Kurdistan iranien, où le procureur a déclaré que la condamnation initiale avait été commuée en un an de prison ferme, avec effet immédiat. Mahmoud Salehi a été transféré à la prison centrale de Saqqez pour l’exécution de sa peine. 

Mahmoud Salehi souffre de plusieurs pathologies cardiaques et rénales, résultats du manque de soins subi lors de sa dernière incarcération en 2015. Il a été transféré à l'hôpital Khomeini de la ville de Saqqez après une crise cardiaque en prison le 3 novembre. Les médecins attachés au système d’application des peines ont signalé qu’il devait bénéficier d’un traitement continu et ne pas retourner en prison.

 

Il est actuellement sans soins appropriés et son état de santé devient critique. Il doit donc, le plus rapidement possible, être transféré dans un hôpital hors du milieu carcéral.

La détention de M. Shalehi, comme celle d'autres prisonniers, est en violation des droits humains et syndicaux fondamentaux.  La République islamique d’Iran ne respecte pas les engagements pris dans le cadre des conventions internationales du travail, en tant que membre de l’OIT, notamment la reconnaissance du droit des travailleurs iraniens à établir leurs organisations indépendantes.

Nous, syndicats français, demandons l’annulation de ces condamnations injustes et contraires aux droits international et la libération immédiate et sans conditions de tous les activistes emprisonnés en raison de leurs activités syndicales en particulier Reza Shahabi et Esmail Abdi. 

Nous appelons votre gouvernement à assurer des soins appropriés et dignes à Mahmoud Shalehi ainsi que sa liberté immédiate et inconditionnelle.

CFDT : preau@cfdt.fr

CGT : fabienne.cru@orange.fr

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : contact@solidaires.org

UNSA : emilie.trigo@unsa.org

Copies à :

President of the Islamic Republic of Iran
Hassan Rouhani
Email:
media@rouhani.ir

The Judiciary of the Islamic Republic of Iran

High Council of Human Rights
info@humanrights-iran.ir
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations
Email:
iran@un.int

متن انگلیسی:

 

Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
Email:
info_leader@leader.ir or contact@leader.ir

Unionist in danger of death in Iran

Your excellence

French trade unions CFDT, CGT, FSU, Solidaires and UNSA, draw your attention to the situation of Mahmoud Shalehi, a trade union leader in danger of dying in an Iranian prison.

Mahmoud Salehi was sentenced in September 2015 to 9-year imprisonment. On Saturday, October 28, 2017, he was arrested by four plainclothes officers while he was leaving the hospital where he goes twice a week for dialysis. The unionist was taken to the Saqqez court in Iran's Kurdistan province, where the prosecutor said the initial sentence had been commuted to one year, with immediate effect. Mahmoud Salehi was transferred to Saqqez Central Prison for execution of his sentence.

Mahmoud Salehi suffers from several heart and kidney diseases, the consequences of the medical negligence during his 2015 imprisonment. He was transferred to Khomeini Hospital in Saqqez City after a heart attack in prison on November 3rd of this year. Prison medical authorities believe that Salehi must receive appropriate treatments out of prison.

He is currently without proper care and his health is becoming critical. He must therefore be immediately transferred to a hospital outside the prison environment.

Mr. Shalehi's detention, like that of other jailed workers, is in violation of basic human and trade union rights. The Islamic Republic of Iran is failing to honor its commitments under international labor conventions, as a member of the ILO, including recognition of the right of Iranian workers to establish their independent organizations.

We, the French trade unions, call for the annulment of these unjust and unfair condemnations of international rights and the immediate and unconditional release of all activists imprisoned for their trade union activities, in particular Reza Shahabi and Esmail Abdi.

We call on your government to provide appropriate and dignified care to Mahmoud Shalehi and his immediate and unconditional freedom.

CFDT : preau@cfdt.fr

CGT : fabienne.cru@orange.fr

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : contact@solidaires.org

UNSA : emilie.trigo@unsa.org

Copies to:

President of the Islamic Republic of Iran
Hassan Rouhani
Email:
media@rouhani.ir

The Judiciary of the Islamic Republic of Iran

High Council of Human Rights
info@humanrights-iran.ir
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations
Email:
iran@un.int

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید