همدردی وهمبستگی مردم،. زلزله را شرمنده کرد

سرزمین ما در اسارت گزمگان، عوام فریبان و آقازادە ها ست و مورد تعدی و غارت قرار دارد. اما این همە بیداد و ستم هنوز نتوانستە است احساس نوعدوستی و همبستگی ملی را از مردم سلب کند.

زلزلە فاجعە باری کە در استان کرمانشاهان روی داد و صحنە های دلخراش و تکان دهندە آن کە در رسانە ها پخش شد، تاثر و حس همدردی عمیقی را بر مردم بر جای نهاد و موجب شد تا مردم با یک خیزش ملی روحیە همبستگی و همدردی شان با هموطنان آسیب دیدە از قهر طبیعت را بە نمایش بگذارند و باور بە یگانگی ملی و نوعدوستی را در این وادی تاریک وسیاە نشان دهند و صحنە هایی از احساس همدردی و یاری رسانی پدید آورند کە بە لحاظ فراگیری و گستردگی در نوع خود بی نظیر بود.

کودکی در سنندج کە خود دمپایی بە پا داشت، کت تنش را درآورد تا آن را بە کودکان هم سالش در مناطق آسیب دیدە هدیە کند. یک نوعروس بجنوردی کە با هزاران آرزو داشت بە خانە بخت می رفت، تمام جهیزەاش را بە هموطنان زلزلە زدەاش اهدا کرد، دختر قهرمانی کە مدال پارالمپیک را بر بر گردن داشت، مدالش را بە حراج گذاشت تا بتواند با پولش چند تختە پتو برای هموطنانش در سرمای زمستان بخرد. گدای افلیجی در کامیاران درآمد یک روز خودش را بە زلزلە زدگان اهدا کرد. بسیاری از دانش آموزان برای آن کە سهمی در این خیزش ملی داشتە باشند قلک هایشان را شکستند تا پولهایی را کە جمع کردە بودند بە زلزلە زدگان اهدا کنند. در شهرهای بزرگ و کوچک و حتا در روستاها کمیتە های یاری رسانی بیشماری توسط مردم ایجاد شد و کاروان های حامل کمک های اهدایی کە توسط این کمیتە ها جمع آوری شدە بودند برای آسیب دیدگان از زلزلە فرستادە شد. مردم فقیر و محروم بلوچستان نیز در این همگامی ملی شرکت کردند. هنرمندان و ورزشکاران سرشناس نیز در این یاری رسانی مردم را یاری کردند. خانوادهایی در شهرهای تهران، کرمانشاە و همدان در خانە هایشان با آغوش باز از مجروحین و همراهانشان پذیرایی نمودند. در خارج از کشور نیز عدەای از هم میهنان با ایجاد گروە هایی بە یاری هموطنان آسیب دیدە برخواستەاند.

احساس همدردی و تعهد مردم برای کمک رسانی در سراسر ایران نشانە این واقعیت است کە احساسات میهن پرستانە و نوع دوستی ریشە در باورهای مردم میهنمان دارد. چنانکە در این سالها نهاد های گوناگونی برای یاری رسانی بە مردم آسیب دیدە پدید آمدە است و مردم با وجود همە مشکلاتی کە دارند در همە زمینە ها خصلت های انسانگرانە شان را از دست ندادەاند.

زلزله ویرانگر در استان کرمانشاهان برخی  ازواقعیتها ی وضعیت  زندگی مردم این منطقه را  نیز آشکار کرد. شهرستان سرپل که بیشترین میزان کشته و ویرانی را داشت، یکی از فقیر ترین ومحرومترین شهرهای ایران است. مردم سرپل دهاب اکثرا پیرو آیین یارسان یا اهل حق هستند و بهمین علت مورد تبعیض مذهبی وقومی قرار دارند واز محرومیتهای اقتصادی وفرهنگی رنج می برند. هیچگونه فعالیت اقتصادی چشمگیر در این شهر وجود ندارد تابتواند جوانان جویای کار را جذب کند وافزون برآن جوانان این دیار درگزینشهای استخدامی بعلت عیر مسلمان بودن پذیرفته  نمی شوند. از این رو جوانان این شهر یا جلای وطن میکنند ویا درشهرهای دیگر بە کارهای شاق تن در می دهند. جمهوری اسلامی از آغاز خیلی تلاش کرد که آنان را بە رفتن به مسجد ترغیب کند، اما موفق نشد وبا مقاومت یکپارچه مردم یارسان روبروشد. یکی از باورهای آیین یارسان دلبستگی آنان به موسیقی وتنبو نوازیست  که جمهوری اسلامی آنرا برنمی تابد، اما اهالی یارسان درتمام مراسم مذهبی خود،ازخرد وکلان  و زن ومرد تنبور مینوازند وآواز دسته جمعی سرمیدهند.

یکی دیگر از مشکلات منطقه وجود مین های باز مانده از جنگ ویرانگر 8 ساله است که هر سال قربانی می گیرد. این شهر درزمان جنگ آسیبهای فراوان دید ومردم آن سالها آواره بودند وهنوز عده ای از مردم این دیار در اردوگاه رمادیه عراق بسر می. برند. وجود نیروهای ضد شورش دراین شهر درمیان مردم رنج دیده که عزیزانشان را از دست داده اند و از هستی ساقط . شده اند نشانگر کینه عمیق رژیم به مردم این دیار وآیین آنهاست.

درخاتمه  بامردم  ستمدیده  که این بار نیز قهر طبیعت آنان را از هستی ساقط کرد ودر سوگ عزیزانشان نشستەاند ابراز همدردی داریم وخیزش ملی مردم را که بە یاری هموطنان آسیب دیده شتافتند ارج می نهیم.وامیدواریم که این کمیته های کمک رسانی همچنان تداوم داشته وفعالیت آن گسترده تر گردد

یداله بلدی 

افزودن نظر جدید