گران کردن نان سفرە ها را کوچکتر خواهد کرد

 دولت امروز اول آذر، قیمت نان در تهران را ١٥ درصد افزایش داد و تصمیم گیری در مورد میزان افزایش نرخ نان در سایر نقاط کشوررا بە استانداری ها محول کرد. تصمیم بە گران کردن نان ظاهرا در پی اعتراض صاحبان نانوایی ها بە دلیل مقرون بە صرفە نبودن پخت نان با نرخ تعیین شدە از طرف دولت بودە است.

از همان سە سال پیش کە دولت با حذف بخشی از سوبسید ها نرخ نان را نیز گران و معیین کرد.صاحبان نانوایی ها شروع بە مخالفت با آن کردند و از وزن و کیفیت نان های شان کاستند و قیمت شان را بالا بردند و ضمنا طی این مدت بە همین بهانە از افزایش دستمزد کارگران شان سر باز زدند. قبل از موافقت دولت با افزایش ١٥ درصدی قیمت نان بیش از این مبلغ بالا رفتە بود و دولت هم از آن خبر داشت اما اقدامی در این زمینە انجام نداد، چون با ادعای کاهش تورم همخوانی نداشت. کیفیت بد نان حتا موجب درآمدن صدا وو اعتراض و گلە وزیر بهداشت و درمان شد. اما با این وجود هیچ  اقدامی برای بهبود کیفیت آرد توسط دولت بە عمل نیامد.  بە نظر نمی رسد کە بە رغم افزایش دوبارە قیمت نان بهبودی در کیفیت آن نسبت بە گذشتە صورت بگیرد. چون در گزارشات مربوط بە آن چیزی در این خصوص گفتە نشدە. در مورد قیمت نیز بعید است کە کە نرخ تعیین شدە توسط نانوایی ها رعایت شود.

بنا بر این افزایش ١٥ در صدی یک افزایش صوری است و مقداری هم نانوایی ها بر آن خواهد افزود. افزایش ١٥ درصدی قیمت نان در شرایطی انجام می گیرد کە، نان اصلی ترین منبع تغذیە بیش از ٨٠درصد مردم است، میلیونها ایرانی کار و درآمدی ندارند، دستمزد اکثر قریب بە اتفاق کارگران و کارمندان زیر خط فقر است، میلیونها نفر از مردم ازسئوتغذیە در رنج اند و دولت قرار است حقوق کارمندان در سال آیندە را تنها ١٠ درصد افزایش دهد. با این اوصاف پیداست کە این مقدار افزایش قیمت کە با ادعای تک رقمی شدن تورم توسط دولت هم ناسازگار است، بە کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن باز هم بیشتر سفرە زحمت کشان وافزایش سئوتغذیە خواهد شد. گرانی نان یقیینا تاثیر زیادی روی گران شدن سایر کالاها و خدمات و بالا رفتن نرخ تورم  خواهد داشت.و عرصە را بیش از پیش بر مردم تنگ خواهد نمود. دولت در حالی برای صرفە جویی نان نا مرغوب را گران می کند  و دستمزدها را زیر خط فقر نگە می دارد کە سالانە میلیاردها دلار از درآمدهای کشور را صرف هزینە های ماجراجویانە غیر ضروری و ضد ملی نظامی در منطقە و سرکوب مردم ایران می کند.

مطمئنا اگر این پولها صرف نوسازی اقتصادی و رفاە مردم می شد نە مردم کشور ما این همە در مضیقە و فشار بودند و نە امنیت کشور ما در معرض این همە تهدید خارجی قرار داشت. مشخص است تا زمانی کە این ماجراجویی های پرهزینە ادامە داشتە باشد و بخش بزرگی از درآمد کشور را ببلعد، دولت تلاش خواهد کرد  با افزایش قیمت نان و سایر کالاها و پایین نگە داشتن دستمزدها درزیر خط فقر بخشی از این هزینە ها را تامین کند.  

بخش: 

افزودن نظر جدید