با ياد جانباختگان فاجعه زلزله، در ضرورت و تداوم همياری با قربانيان آن

برگزاری نشست شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

با ياد جانباختگان فاجعه زلزله

 در ضرورت و تداوم همياری با قربانيان آن

هم ميهنان عزيز!

نشست جاری دو روزه شورای مرکزی سازمان در روز چهارم و پنجم آذرماه برگزار گرديد. نشست در آغاز کار خود با اعلام يک دقيقه سکوت، ياد همه جانباختگان فاجعه زلزله غرب کشور و کردستان عراق را گرامی داشت و برای آسيب ديدگان جانی و روحی آن آرزوی بهبودی سريع کرد. نشست برآمد اراده مردمی در سطح کشور برای کمک به زلزله زدگان را مايه خرسندی برای ايران امروز ارزيابی کرده و روحيه تعاون را موجب غرور ملی دانست.

 جمهوری اسلامی در انجام اقدامات لازم در قبال بازماندگان فاجعه، بی مسئوليتی خود را نشان داد. در اين جريان مشخص گرديد که مردم نسبت به جمهوری اسلامی شديدآ بی اعتمادند. کشور ما، جزو مناطق زلزله خيز است و ضرورت دارد که نهادهای حکومتی برای کمک رسانی به موقع به زلزله زدگان، آمادگی داشته باشند.  

نشست شورای مرکزی برمشارکت عموم نيروهای سازمان در اين همياری تاکيد کرد.  

 نشست شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۵ آذرماه ۱۳۹۶ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۷)

 

افزودن نظر جدید