بار دگر شانزدهم آذر آمد و ...

بار دگر شانزدهم آذر آمد و ...