چرا حرف از مالیات رئیسی را آشفتە می کند؟

بە نوشتە "خبرآنلاین" ابراهیم رئیسی در بخشی از گفتگویی کە بە تازگی داشتە است، گفتە است: " مردم علیه آستان قدس سخن نمی گویند و چند سایت خاص موضوعاتی از جمله مالیات را مطرح می کنند. امام راحل دستور دادند آستان قدس و شرکت های تابعه از مالیات معاف هستند.رئیسی گفت: ما هم اکنون مالیات ارزش افزوده و تکلیفی را پرداخت و چند برابر مالیات در مناطق محروم خدمت رسانی می کنیم."

 ادعاهایی کە رئیسی در مصاحبە مورد اشارە نمودە است، پرسش هایی را در اذهان تداعی می کند.

١-بە فرض اینکە "امام" درآمد موسسات تحت تملک "آستان قدس" را از پرداخت مالیات معاف کردە باشد، این بذل و بخشش در کدام نهاد حقوقی بە تصویب رسیدە و جزئیات آن مشخص شدە است کە همچنان از نظر رئیسی معتبر و حکم قانون اذلی را دارد؟ اگر قرار باشد حرفهای "امام" حکم قانون را داشتە باشند در این صورت این حکم در مورد سایر گفتە های وی از آن جملە، مجانی کردن آب و برق،گاز، اتوبوس، خانە، تامین زندگی مادی و... کە هیچ کدامشان اجرا نشدە و نمی شوند چرا نبایستی معتبر و اجرا شوند؟

٢- رئیسی مدعی است کە چند برابر مالیاتی کە باید بپردازند، خرج خدمت رسانی بە مناطق محروم می کنند.خوب اگر چند برابر مالیاتی کە باید بدهد، خرج مناطق محروم می کند علت چیست کە برای طفرە رفتن از پرداخت مالیات این همە برآشفتە می شود و آسمان و ریسمان می بافد؟ آیا بهتر و  با صرفە تر نیست کە "تولیت آستان قدس"بجای "این چند برابر کمک" مالیات قانونی اش را بپردازد و تصمیم گیری در مورد هزینە کردن مالیات را بە نهادهای حقوقی بسپارد؟

٣- با این همە دست ودل بازی "برای مناطق محروم" چرا رئیسی حاضر بە دادن آمار و ارقام از درآمدها و مبالغی کە بە ادعای خودش برای مناطق محروم هزینە می کند و کم و کیف این هزینە ها تا کنون ارایە ندادە وآن را بە آیندەای نامعلوم حوالە می دهد؟

٤- با بقیە ذرآمدهای موسسات کوناگون تحت تملک "آستان قدس" کە کمتر کسی از شمار و درآمدهای آنها اطلاع دارد چە می کند؟

٥- موسسات تحت مالکیت "آستان قدس" کە از لحاظ کارکرد مشابە موسسات خصوصی و کارتل ها هستند بە چە دلیل بایستی از پرداخت مالیات مستثنی باشند؟

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.