در محکومیتِ اقدام امریکا جهتِ به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل

تصمیمِ ماجراجویانهِ دانلد ترامپ، رئیس جمهورِ امریکا، در هفته اخیر جهتِ به رسمیت شناختن بیت المقدس (اورشلیم) به عنوان پایتخت اسراییل و انتقال سفارت امریکا از تل آویو به اورشلیم در آینده نزدیک، یک حرکت فوق العاده ارتجاعی و ضد انسانی است. بنظر میرسد که این سیاستِ مخرب متاثر از چندین فاکتور و از جمله جلب حمایتِ حکومت از نهاد هایِ صیهونیستیِ طرفدار اسراییل در امریکا، جریاناتِ افراطی و دست راستیِ مسیحی و صاحبانِ قدرت های اقتصادیِ طرفدارِ سیاستِ آپارتایدِ ملیتی در اسراییل مانند شلدن ادلسون میباشد. این اقدام، همواره بخشی از برنامهِ طرفداران اسراییل در کنگره امریکا از سال 1995 بوده است که بدلایل مختلف و از جمله بیم از واکنش جهانی و مسایلِ امنیتی، تا بحال به مرحله عمل در نیامده است.

امریکا در سال بیلیونها دلار جهت تقویت حکومت اشغالگر و ارتش اسراییل کمک میکند و با توسعهِ شهرک های اشغالی توسط اسراییل در سرزمین فلسطین مخالفت اساسی ننموده است. در سال 1967 طی جنگ 6 روزه، اسراییل بخش های بزرگی از مناطقِ عرب و فلسطین و از جمله اورشلیمِ شرقی را اشغال نمود و علیرغم محکومیت اسراییل از جانب اکثریت مطلقِ مردمِ جهان و سازمان ملل، در سایه حمایت و سیاستِ وتویِ امریکا، این مناطق را همچنان در تصرف خود نگه داشته است. این حرکتِ جدید توسطِ دانلد ترامپ، نقض مستقیم قانون بین المللی میباشد. 

تصمیمِ دولت امریکا در مورد اورشلیم، در ادامهِ سیاستهای امپریالیستی و نئواستعماری است که در طول دهه هایِ گذشته علیهِ مطالبات استقلال طلبانه و دمکراتیک از سویِ ملتهایِ فلسطین و خاورمیانه و از جمله مردمِ ایران انجام میگیرد. این اقدامِ ماجراجوبانه و ضد مردمی، بخشا متاثر از اتخاذِ استراتژی تجاوزگرانهِ جهانی و فاجعه اور از سویِ امریکا است که در راستای ایجاد یک اتحادِ سیاسی نابخردانه بین امریکا، اسراییل و عربستان سعودی و کشورهایی مثل اردن، مصر و امارات متحده برای مقابله با نفوذِ ابران و روسیه در منطقه و در بُعدِ وسیعتری در راستایِ ممانعت از توسعه استراتژیک چین در منطقه و دنیا، انجام میگیرد.

در هفته های اخیر، دولت ترامپ تهدید به بستن دفترِ  پی. ال. او (PLO)، در واشینگتن نمود، با این هدف که سازمانِ فلسطیتی به پای مصالحه با برنامهِ امریکا برود. بر این منوال و بر بسترِ سیاستِ ضد مردمی اخیر، امکان شعله ور شدن خشم مردم و تشدیدِ تشنج در منطقه، بویژه در میانِ مسلمانان بیشتر شده است. البته نهایتا، این توده های مردم در کشور های خاورمیانه و از جمله مردم ایران هستند که در زیر لوای سیاستهایِ خودکامه و ماجراجویانهِ رژیمهایِ محلیِ و از جمله از سویِ جمهوریِ اسلامی، در معرض تحریمهای بیشتر اقتصادی و افزایشِ موازین امنیتی و ضد حقوق بشری قرار میگیرند.

ما در کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران، در محکومیت سیاست ماجراجویانه دولت امریکا؛ همبستگی خود را با مبارزاتِ مردم فلسطین، جهت باز پس گرفتن اراضیِ اشغالی از زیر یوغ دولتِ استعماریِ اسراییل و احقاق حاکمیتِ دمکراتیکِ خلق فلسطین، اعلام میکنیم و خواستار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی برایِ مردمِ فلسطین، خاورمیانه و ایران هستیم.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو

9 دسامبر 2017

افزودن نظر جدید