گزارشی از برگزاری بیستمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا

حزب کمونیست اسپانیا در روزهای اول و دوم دسامبر سال جاری بیستمین کنگره خود را برگزارنمود و طی آن تغییرات مهمی در دیدگاه های  ایدئولوژیک وتشکیلاتی آن بتصویب رسید. شاید بتوان گفت مهمترین این تغییرات در احیای لنینسم بعد از چهل سال کنار گذاردن آن از حیات حزبی بود.  در ساختار تشکیلاتی احیای سانترالیسم دمکراتیک و درآرم حزب اضافه کردن ستاره پنج پرسرخ که بیانگر اتحاد وهمبستگی کارگران پنج قاره است.

احیای لنینیسم در دیدگاهای ایدئولوژیک بوسیله انریکه سانتیاگو رهبرجدید حزب اعلام شد و دقایقی بعد توسط اکثریت مطلق نمایندگان حاضردرکنگره به تصویب رسید و با آوای سرود وار " حزب کمونیست، مارکسیست لنینیست" دنبال شد. بدنبال این مصوبه اضافه شدن ستاره پنج پربه آرم حزب به رای گذاشته شد که با سیزده رای بیشتر بتصویب رسید.

انریکه سانتیاگو اعلام داشت که : "قبول مارکسیسم، لنینسم بعنوان راهنمای راه و تعریف کننده ایدئولوژی حزب کمونیست بما کمک میکند تا تفاهم بیشتری با دیگر احزاب برادر کمونست داشته باشیم، ما وارثان مارکسیسم و همچنین وارثان لنینیسم هستیم. البته مجهز شدن به لنینسم بما نمیگوید که راه پارلمانتاری کسب قدرت را رها کنیم، ما نمونه ونزوئلا را داریم که از طریق صندوقهای رای در حال ساختن سوسیالیسم میباشد".

بیستمین کنگره حزب کمونیست منشاء تغییرات بزرگی در حزب خواهد بود.

حزبی نیرومند.

حزب بیشتر ازهرزمان ازهرعضو خواهد خواست که با حد اکثر نیرو وتوانش به حزب کمک کند. ضوابط تازه بر آن است که از کار داوطلبانه بسمت تعهد هر چه بیشتر و اجرای وظایف حزبی رفت. تشکیلات  باید بسمتی رود که هر عضو آنچه را بگوید و انجام دهد که حزب در برنامه دارد.

 

تقویت بیشتر حزب در شکل فدرالی آن و با سمت گیری استقرار جمهوری

حزب کمونیست اسپانیا وارد پروسه ای خواهد شد که چشم انداز آن تقویت مرکزیت و نتیجتا  پشت سر گذاشتن روابط تشکیلاتی فعلی است که در طول برگزاری کنگره انتقادات فراوانی به آن شد. هم اکنون سازمان جوانان حزب مدلی را پیش میبرد که میتوان با واژه سانترالیسم دمکراتیک آن را تعریف کرد. این ساختار اگرچه تردیدهائی  را در کنگره باعث شد ولی با تدقیق موضوع روشن شد که کاملا با هدف استراتژیک حزب بر پایه استقرارجمهوری فدرال در اسپانیا هم خوانی دارد.

 

 تامین حقوق مساوی زنان و مردان در داخل تشکیلات و مبارزه برای تامین آن در جامعه.

حزب علیه هرگونه تبعیض جنسیتی در جامعه مبارزه میکند. این امر را از داخل تشکیلات حزب شروع کرده است و در تمامی بخشهای جامعه پیش خواهد برد. نگاه حزب کمونیست اسپانیا به رفع تبعیض جنسیتی در جامعه نگاهی طبقاتی است و کاملا متفاوت از نگاه پسا مدرن نئو لیبرال سرمایه داریست. کمیسیونی که برای هدایت کنگره انتخاب شد مرکب از شش زن و پنج مرد بود که بیانگر اراده کنگره برای تامین حقوق مساوی زنان و مردان در حزب و در جامعه میباشد.

در روز دوم با بیش از ۸۴ در صد آراء کمیته مرکزی حزب انتخاب شد و انریکه سانتیاگو بعنوان تنها کاندیدای رهبری حزب با توافق همه نمایندگان به کنگره معرفی شد.

اضافه بر مصوبات یاد شده حزب به خصلت انترناسیونالیستی و همبستگی طبقاتی خود تاکید ویژه داشت. در این رابطه مراتب پشتیبانی خود را از جمهوری بولیواریایی ونزوئلا وخلق آن که برای استقرار سوسیالیسم قرن بیست و یک مبارزه میکنند و مورد تهاجم امپریالیسم آمریکا،  دنیای غرب و مخالفین خشونت گرای داخل کشورشان هستند اعلام کرد. همچنین تقلبات انتخاباتی را در انتخابات اخیر هندوراس توسط نیروهای راست گرا محکوم کرد و از ناظرین بین المللی خواست به این تقلبات مهر تائید نزنند. همچنین تجارت برده را در لیبی محکوم کرد و کشورهای غربی و ناتو را مسئول این فجایع دانست و از پارلمان اروپا خواست کمیسیونی را برای تحقیق عوامل بروز این فاجعه انسانی و نقش اتحادیه اروپا را در آن مشخص کند. از نخست وزیر اسپانیا خواست تا به تعهدات پذیرفته شده دولت اسپانیا در رابطه با پذیرش پناهجویان عمل کند. کنگره از مبارزات خلقهای فلسطین و صحرا برای دست یابی به سرزمینهای اشغال شده شان حمایت کرد. با مردم کاتالونیا در برابر سرکوب دولت مرکزی اعلام همبستگی کرد و همچنین خواستار پایان دادن به نمایشات گاوبازی برای پایان دادن به اعمال خشونت علیه حیوانات شد.

هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت ) در این کنگره شرکت داشت و با مسئول جدید روابط بین المللی حزب کمونیست اسپانیا، و تعدادی دیگر از مسئولان و میهمانان دعوت شده از سایر کشورها ملاقاتهایی داشت که طی آنها راجع به مشکلات خاص خاورمیانه تبادل نظرشد.

گزارشگر: حمید حسینی

۱۰ دسامبر ۲۰۱۷

افزودن نظر جدید