من از همه شاکی ام

مسائلی که امروز پیرامون شرکت نیشکر هفت تپه به وجود آمده است بە دلیل تاخیرهای حقوقی فراوان است. بطوریکه امروز ما کارگران در فقر و بدبختی دست وپا می زنیم و هیچ آینده روشنی در برابرمان نیست. از تاخیر در پرداخت دستمزدها تا تهدید وتحقیر مداوم کارفرمایان، که همگی آنها امروز موجب عصیان کارگران شده است ناشی از دست پخت دولت فعلی ست. امروز اعتماد کردن سخت شده است،.امروز گول زدن توده ها به آسانی گذشته نیست. اما بعنوان یک کارگر خطاب به رئیس دولت می گویم، خوشحالم آقای "روحانی" کە هیچگاه به شما و شعارهایتان باور نداشته ام. خوشحالم علارغم تلاش برخی افراد فرصت طلب (اصلاح طلب) بگویم هیچگاه به برنامه ها و دولتتان رای نداده ام.همچنین متاسفم که دولت شما را تا 1400سال باید تحمل کنم. ایکاش میشد حرکت زمان را در دست گرفت وبا پیچاندن پیچ زمان، این چهار سال را با سرعت پشت سر نهاد. چرا که برای کارگر و توده های زحمتکش، نتیجه عملکرد دولت شما، چیزی بجز مصیبت بیشتر و فقر روزافزون نبوده است. از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش ناآکارآمد خصوصی یا خصولتی گرفته، تا مخالفت لجوجانە با مسکن مهر و طرح هدفمندی یارانه ها، تا دیگر سیاستهای ضد کارگری بخوبی نشان از عداوت دولت شما با طبقه کارگرهستند. آنهایی که مردم را از نقش مار بر دیوار می ترساندند تا بازهم به دولت فعلی رای دهند و اکنون گروه گروه پشیمان میشوند و ابراز ندامت می کنند، چه جوابی در پیشگاه ملت دارند؟ وقتی الیت و نخبه های جامعه اینچنین دچار خطای فاحش وغیر قابل بخشش میشوند؟.من از همه شاکی ام.از جامعه ای که ساده لوحانه، فریب میخورد.شاکیم، از خیلی از نخبگان و قهرمانان و برخی سیاسیون این کشور که هیچگونه افق دیدی نداشته اند.شاکی ام. از کارگری که ساده لوحانه به دولت فعلی آنهم با برنامه های اقتصاد لیبرالیستی که تماما ضد کارگریست رای داده است.شاکی ام ،از مردمانی که رای خودشان را مفت میفروشند.شاکی ام از خودم که فقط نق زدم و حرکتی نکردم.من از همه شاکی ام.

رضارخشان

کارگر نیشکر هفت تپه

آذرماه/1396

 

افزودن نظر جدید