پیام سندیکای نیشکر هفت تپه به کارگران اعتصابی

هم زنجیران

همانطور که بار ها یاد اوری شده ایم عامل تمامی این بدبختی ها و مشکلات برای ما کارگران و تمامی زحمتکشان و مزدبگیران، حاکمیت نظام سرمایه‌داری است. ما چاره ای نداریم جز اینکه در مقابل نظام سرمایه‌داری و تمامی ایادی آنها متحد و متشکل شویم. ما باید بتوانیم با دیگر کارگران در هر کجای ایران هستند ارتباط بگیریم. ما زمانی پیروز خواهیم شد که نیروی طبقاتی ما در بعد سراسری به حرکت در آید. با  نیروی متشکل و متحد و پیوند طبقاتی ما کارگران است که می شود در مقابل بی حقوقی ها ، نابرابری ها و تبعیض ها ایستادگی کرد و پیش شرط رهایی ما کارگران از فقر و فلاکت و استثمار، متشکل شدن و یک صدا شدن و داشتن تشکیلات است. سرمایه داران در تمامی زمینه ها متشکل هستند و از تمامی امکانات و ظرفیت ها برای سرکوب ما استفاده می کنند و سعی دارند به اشکال گوناگون مبارزه ما را به انحراف و شکست بکشانند. پس اتحاد و همبستگی و پیوند کارگری پیش شرط پیروزی ما کارگران در مقابل توحش نظام سرمایه داری است. متحد شویم و صدا خود را با دیگر کارگران معترض، با کارگران بیکار و شاغل،با بازنشستگان و معلمان با مالباختگان و تمامی زحمتکشان  یکی کنیم. مبارزه ضد سرمایه داری باید سراسری و متشکل شود ، باید این پیوند را ایجاد کرد.

زنده  باد پیوند کارگران بر علیه نظام سرمایه داری

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

22 آذر ماه 1396

 

بخش: 

افزودن نظر جدید