روی سخنم با شماست!

زنان و مردان دلیرو آزادیخواه ایران !

فرزانگان ، دانشکاهیان ، روشنگران ، روشنفکران ، کارگران و کارمندان آگاه و آزادیخواه !

احزاب، سازمانها و سیاسیون آزادیخواه!

رهبران فکری و سیاسی آزادیخواه جنبش مردمی وسبز ایران !

روی سخن من باشماست!

شما که واقف به تاریخ ، فرهنگ ، زبان و روان جامعه ما هستید!

شما که واقف بر نقش خشونتزا و ویرانگر تبعیض و استبداد و دیکتاتوری در حیات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، روانی و اخلاقی جامعه معاصر ایران هستید !

شما که واقف بر نقش ویرانگر و خشونت آفرین حکومت و استبداد دینی در عرصه ها گوناگون جامعه و زندگی مردم شریف ایران هستید!

شما که میدانید حکومت بدرازای 30 سال ، زنان ومردان بسیاری را کشته و جامعه را سرشار از درد و خشونت کرده است !

شماکه واقف هستید ربایندگان رای مردم چگونه حرکت عظیم حق طلبانه و مسالمت آمیز مردم را سرکوب و بخاک وخون کشیدند و می کشند و صدها تن از زنان و مردان شجاع و مبارز راه آزادی و حقوق بشر و عدالت را دستگیر و آتش کینه و خشم را شعله ور تر کرد ه ومی کنند !

روی سخنم باشماست !

من از شما آزادیخواهان، عدالت جویان و مدافعان حقوق بشر، آموختم که نباید جان انسانی را بخاطر آزادی و عدالت و بخاطر آزادی خود گرفت ؛

- از شما آموختم که برای آزادی می توان جان باخت ولی برای آزادی ، نباید جان دیگری را گرفت .

- از شما آموختم که خشونت و کشتن را نباید با خشونت و کشتن جواب داد !

شما واقف هستید که یکی از مهم ترین ویژگی های جنبش مردمی و سبز ایران ، مخالفت بامرگ خواهی و خشونت و مرگ آفرینی است و برای مرگ این یا آن مستبد ویا گروهی از مستبدین بوجود نیامده است.

سبزندگی ، سرزندگی و توانائی جنبش مردمی جامعه ما، در دفاع ازحق حیات برای همه شهروندان ایران، دفاع از زندگی آزاد و برابر حقوق برای همه، «مهرورزیدن » ، « انسانیت » ، دفاع از آزادی ، عدالت و مبارزات مسالمت آمیز و در مخالفت با استبداد و خشونت دینی وغیر دینی مرگ خواه ومرگ آفرین است.

من آموختم که نظام سیاسی مبتنی بر آزادی ، حقوق بشر ، دمکراسی و عدالت اجتماعی ، ماشین نیست که بتوان آنرا خرید و دفعتا و بطور ضربتی و جهشی از طریق اعمال قهر و قدرن مرگ خواه ومرگ آفرین جایگزین نظام سیاسی مبتنی بر تبعض و استبداد و خشونت کرد.

بن مایه وپایه های فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، نیرو ، ملات ، ساختار و روش کار نظام دمکراتیک آتی، قبل از استقرار آن در جامعه و برای استقرار آن در جامعه ، بتدریج در دل جامعه و میان مردم شکل می گیرند و در یک پروسه وبا گذراز مبارزات و تندپیچ ها و طوفانهای فراوان و شکستن و دفع سنگر به سنگر استبداد حاکم ، به یک نظام سیاسی حقوقی و حقیقی فرامی رویند

شما می دانید که این پروسه سالهای درازی است که در جامعه شروع شده و در دهه اخیر شتاب و شدت بی سابقه ای یافته است. استبداد دینی آخرین مراحل زوال خودرا طی می کند و فرآیند گذر به آزادی و دمکراسی به فراز بالاتری فراروئیده است .

می دانیدکه تمامی هراس ،نگرانی ، خشم و خشونت و سرکوب های اخیر بانیان و سردمداران ولایت فقیه، ناشی از تبدیل شدن فکر و خواستهای آزادی و دمکراسی به افکار و خواست عمومی، تبدیل شدن آنها به پراتیک سیاسی مردم در ابعاد وسیع وگسترده ، سرعت گرفتن زوال استبداد دینی و غنی شدن و سرعت گرفتن فرایند گذار به آزادی و دمکراسی است.

جنبش مردمی و سبز جامعه ما بر بستر سالها تلاش و مبارزه مردم ما و همه شما آزادیخواهان ، دمکراسی خواهان وعدالت جویان کشور بوجود آمده و فراز بلندی از فرایند گذار جامعه ما به آزادی و دمکراسی و نظام دمکراتیک است اما برای فرارروئی به فرازهای بالاتر و توانمند تر ، هنوز نیازمند تلاش ومبارزات سخت و پیچیده و فراوانی است .

جنبش مردمی و سبز زمانی خواهد توانست استبداد حاکم را درهم بشکند که به جنبشی همگانی فرابروید.

شما می دانید که امروز، تداوم، گسترش و همگانی شدن جنبش مردمی وسبز و فراروئیدن آن تا شکست استبداد حاکم و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ( آزادی رسانه ها، احزاب، تشکلهای مدنی و مستقل نظیر سندیکاها واتحادیه های کارگری، کارمندان، تشکلهای زنان، کانون نویسندگان، جنبش دانشجوئی، کانون دفاع از حقوق زنان، کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی اعتصابات کارگری و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مردم)، آزادی رای و آزادی انتخابات و انتخابات آزاد از یکسو نیازمند تعمیق و گسترش اندیشه و خواستهای آزادیخواهانه، حقوق بشرانه، عدالتجویانه و مسالمت آمیز در میان مردم و از سوی دیگر نیازمندایجاد نهاد دمکراتیک و همگانی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخواهان درجهت سامانیابی وسازماندهی نیرو و مدافعان جنبش مردمی و سبز ایران علیه استبداد دینی حاکم است.

هم میهنان ، دوستان ، بزرگواران کشور !

مردم ما و شما رهبران ویاران و یاوران جنبش مردمی وسبز ، با مبارزات دلیرانه ، هوشمندانه ، مسالمت آمیز و پکپارچه خود حکومت را به بحران فرساینده و فلج کننده ای گرفتار کرده اید!

حکومت برای برون رفت از بحران و تداوم حیات خود، به مرگ خواهی و خشونت بیشتر و مرگ آفرینی بیشتر پناه آورده است. وشما می دانید که مرگ خواهی و خشونت و مرگ آفرینی، پاشنه آشیل حکومت بوده و پناهگاه نجات بخش وامنی برای آن نیست.

آنها برای برون رفت از بحران، کوشش می کنند ازیکسو مبارزات آزادیخواهانه و مسالمت جویانه مردم را بسوی خشونت بکشند ازسوی دیگر با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و کاربست شگردها و شیوه های عوام فریبانه، در دل بخشی از مردم ، آتش کینه و خشم و خشونت نسبت به طرفدران جنبش برافروزند و آنها را به طرفداری از خود به خیابانها بکشند. تبلیغ کینه، نفاق و دشمنی از منابر و مساجد و صدا و سیما و نمازجمعه و ... و کوشش برای ایجاد شکاف میان مردم و آزادیخوان از روشها وشگردهای روز مره حکومت شده است. آنان با کاربست شگردها و حیله های مختلف کوشش می کنند جنبش مردمی وسبز را ابتدا شقه شقه کرده ، هرشقه را نابود و کلیت جنبش را به شکست ونابودی بکشانند.

روی سخنم با شماست !

شما ای همه آزادیخواهانی که مخالف استبداد دینی حاکم برایران و هر استبداد دیگر هستید !

امروز وجود استبداد دینی حاکم در جامعه درد مشترک همگانی و ملی جامعه ما و همه ما و شکست استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی در راستای تشکیل نظام سیاسی دمکراتیک مبتنی بر رای آزاد و برابر حقوق همه شهروندان ( اعم از زن ومرد ، دیندار وغیر دیندار ، ترک وکرد وفارس و بلوچ و ترکمن و عرب ) نیاز و خواست دمکراتیک همگانی و ملی جامعه ، مردم و وهمه ما است !

اجازه می خواهم بعنوان یک شهروند آزادیخواه ، عدالتجو و دمکرات با آرمانخواهی سوسیالیسم دمکراتیک با صدای بلنداز همه شما بزرگوران تقاضا کنم :

همین امروز برای رفع و دفع درد مشترک و بخاطر تحقق عملی خواستهای آزادیخواهانه و دمکراتیک ، همگانی وملی مردم ایران همکاری کنید .

- ایجاد نهاد دمکراتیک، همگانی وملی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخوان کشور ، سامان دهی و سازماندهی همگانی و دمکراتیک مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در جهت رفع و دفع استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ، نیاز لحظه جامعه ، جنبش مردمی و سبز ایران ونیاز همه ما بمثابه جزئی از جنبش مردم ایران است .

تقاضا دارم ، این نیاز و خواست لحظه و مبرم ملی را همین امروز تامین کنید و نگذارید حکومت، جنبش مردمی را از مسیر آزادی ، دمکراسی ، عدالت ، مبارزات مسالمت آمیز ، « مهرورزی » و « انسانیت » خارج کند .

فردا دیر است .

با احترام و درودهای فراوان به هم شما

مجيد عبدالرحيم پور

بخش: 

افزودن نظر جدید