این" حقوق شهروندی"تان را کی اجرا می کنید؟

بە نوشتە رسانە ها آقای روحانی در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی کە در روز سە سنبە همین هفتە برگزار شد سخنرانی کرد. روحانی در سخنرانی اش  گفت:" رونمایی از منشور حقوق شهروندی، انتخاباتی نبود بلکه اجرای تمام آن هدف ماست، انقلاب کردیم تا مردم به حقوق مادی، معنوی، فردی و اجتماعی شان برسند. "

منشور حقوق شهروندی" در آغاز کار نخستین دورە ریاست جمهوری روحانی مطرح شد.و در همان موقع بە دلیل اشکالات و تنقضاتی کە با منشور جهانی حقوق بشر داشت از زوایای بسیاری مورد نقد قرار گرفت. با این حال طرح آن با همە کاستیها و تناقضاتش توسط یکی از روسای جمهوری حکومت از این لحاظ کە اذعانی بود بر محرومیت شهروندان از حقوق شهروندی طی ٣٥ سال قبل نمی توانست در ابتدا مایە خرسندی کسانی کە بە شعارهای روحانی دلخوش داشتند نشود. اما پس از گذشت نزدیک بە ٥ سال از وعدە این منشور هنوز نە تنها منشور اندر خم کوچە اول ماندە، بلکە در دوران ریاست جمهوری روحانی وضعیت حقوق شهروندی بە مراتب بدتر گردیدە. در این مدت تعداد اعدام ها فزونی و تعداد کسانی کە بە دلیل فعالیت های سیاسی، مدنی و اجتماعی و غیرە زندانی و شکنجە شدەاند و می شوند بسی بیشتر و کار بگیر و ببند و بکش چنان بیخ پیدا کردە کە حتی خانم مینو خالقی نمایندە زن منتخب مجلس را بە مجلس راە نمیدهند و آقای سپنتا نمایندە منتخب مردم در شورای شهر یزد را بخاطر زرتشتی بودنش از نمایندگی کنار می گذارند. روحانی هم هر از چند گاهی برای خالی نبودن عریضە حرفهایی می زند ولی از عمل خبری نیست! انگار نە انگار کە رئیس جمهور مملکت است. دیروز او گفت دانشجوی ستارە دار نباید باشد! گفتن این حرفها مادامی کە با عمل همراە نباشد چە سودی برای دانشجویی کە با محروم کردنش از تحصیل امید بە آیندە را از او گرفتەاند دارد؟ بالاخرە آقای روحانی کی می خواهد بجای تکرار وعدەهای بی صاحب ماندەاش و سرکار گذاشتن مردم منشورش را پیادە کند، کس نمی داند!

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.