سرکوب و بازداشت تجمع کنندگان و خانم ربابە رضایی را محکوم می کنیم

بنا بە گزاراشات منتشر شدە امروز سە شنبە ٥ دیماە، ماموران امنیتی کە برای جلوگیری از تجمع مردم برای اعتراض بە زندانی کردن رضا شهابی از صبح زود اطراف ساختمان وزارت کار را محاصرە کردە بودند بە اجتماعمردمی کە توانستە بودند از حلقە محاصرە نیروهای امنیتی عبور و در مقابل وزارت کار تجمع کنند، یورش بردند و با ضرب و شتم عدەای از  آنان و بازداشت جمعی دیگر این اجتماع مسالمت آمیز را بر هم زدند

در این تجمع کە بە دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد تشکیل شد خانم ربابە رضایی کە  قصد داشت برای حق خواهی همسر دربند و بیمارش بە وزیر کار مراجعە کند و از او یاری بخواهد نیز بازداشت شد.  بنا بە گزارشات منتشر شدە حداقل ١٨ نفر از شرکت کنندگان در این اعتراض  بازداشت شدند. یورش بە اجتماع مسالمت آمیز کارگران و مردم و بازداشت جمعی از معترضین در شرایطی صورت می گیرد کە طی هفتە گذشتە ١١ اتحادیە معتبر و پرنفوذ کارگری در جهان بە همراە صدها فعال سیاسی، اجتماعی و نهادهای حقوق بشری و تعدادی از وکلای دادگستری، بازداشت رضا شهابی و جلوگیری از معالجە وی را خلاف قوانین موجود و حقوق شهروندی و انسانی کارگران دانستە وآن را محکوم  و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط  و فراهم کردن امکان معالجە شهابی شدەاند. ما همانطور کە بارها گفتەایم، فعالیت سندیکایی  و بە تبع آن حق اعتراض و اعتصاب را جز حقوق اولیە و شهروندی کارگران می دانیم و پیگرد و آزار و اذیت فعالین سندیکایی را پایمال  این حقوق بدیهی میشماریم  ما یورش بە تجمع مسالمت آمیز امروز مردم در مقابل وزارت کار دولت مدعی "حقوق شهروندی" را کە مصداق بارز پایمال  حقوق اولیە شهروندی است محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر رهبران سازمانهای کارگری زندانی، آزادی خانم ربابە رضایی وکلیە بازداشت شدگان در روز ٥ دیماە و رعایت اکید حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران هستیم. مبارزە کارگران برای برخوردای از حقوق سندیکایی و عدالت اجتماعی و آزادی بە رغم این سرکوبهای وحشیانە همچنان تا پیروزی ادامە خواهد یافت.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٥دیماە ۹۶

 

افزودن نظر جدید