رفيق فاطمه جريری از ميان ما رفت!

رفيق عزيز ما، فاطمه جريری در بامداد ۴ دی ماه از ميان ما رفت و ما را در اندوه عميقی فرو برد. او دوره درازی بيماری درمان ناپذیری را تحمل کرد و سرانجام هم بيماری او را از پای در آورد. چهره خندان و مهربانی سرشارش، برای همه ياران او فراموش نشدنی است.
فاطمه جريری مبارز راه آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم بود. او در شهریور ۱۳۵۴ دستگير شد و تحت شکنجه شديد قرار گرفت. تلاش شکنجه گران در دستیابی به اطلاعات از او به جائی نرسيد. به گفته هم بندانش، او زخم شلاق و پانسمان چرکین زخم ها را در آذرماه ۵۴، هنگامی که وارد بند زنان سیاسی در  زندان قصر شد، بر پیکرخود داشت. فاطمه جريری پای ثابت اعتراضات و اعتصابات در زندان بود و نزديک ترين رابطه را با زنان فدائی داشت. رفيق فاطمه جريری که به حبس ابد محکوم شده بود، با باز شدن درب زندان ها در ماه های قبل از انقلاب، در بهمن ۱۳۵۷ از اسارتگاه رژيم شاه آزاد شد و به صفوف فدائيان پيوست.
"فاطی" که نزد دوستانش به اين نام شناخته شده بود، چند سال بعد از انقلاب و با شدت گرفتن سرکوب جمهوری اسلامی از ايران خارج شد و به تشکيلات سازمان در خارج از کشور پيوست. او دوران سخت مهاجرت را ابتدا در اتحاد شوروی و سپس آلمان گذراند. در دوره مهاجرت در شوروی با رفيق ديرينه ما رضا جوشنی ازدواج کرد. متاسفانه در آلمان بيماری علاج ناپذير به سراغ او آمد و او را زمين گير کرد. رفيق رضا عمری را بربالين او گذراند و از همسرش پرستاری کرد.
 رفيق "فاطی" تا زمان بستری شدن در صفوف سازمان ما ماند و برآرمان های انسانی خود پای فشرد. ما يکی از استوارترين رفقای خود را در مبارزه عليه استبداد و برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم از دست داديم. شورای مرکزی سازمان به رفيق عزيزمان رضا جوشنی، سارا جوشنی، خانواده "فاطی"، رفقا و دوستداران سازمان تسليت می گويد و برای آن ها صبر و شکيبائی آرزو می کند.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۵ دیماه ۱۳۹۶ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۷)

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها