عزم تظاهرکنندگان برای عبور از نظام ولایی!

بنا بە گزارشات منتشر شدە، یک روز پس از تظاهرات ضد حکومتی مردم در مشهد، امروز هزاران تن دیگر در شهرهای، کرمانشاە، رشت، قم، ساری قزوین، قوچان تهران، همدان و... با شعارها و مطالبات کم و بیش مشابە بە خیابان ها آمدند و علاوە بر اعتراض بە گرانی، فقر و بیعدالتی های موجود علیە خامنەای، روحانی، لاریجانی شعار دادند. در کرمانشاە مردم علیە دخالت و هزینە کردن پول و امکانات کشور در لبنان و سوریە، "سوریە را رها کن، فکری بە حال ما کن" و علیە حکومت فقە ها، " آقا خدایی می کند، مردم گداێی می کنند" شعار دادند و شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" در تظاهرات مردم کرمانشاە طنین انداز شد. در رشت مردم علیە صادق لاریجانی رئیس قوە قضایی شعار دادند. در شهرهای دیگر نیز مردم شعارهای مشابەای سردادند.  در تظاهرات امروز مردم همدان شعار "مرگ بر دیکتاتور" طنین انداز شد. بنا بە گزارشاتی کە در خصوص تظاهرات در شهرهای مختلف منتشر شدە، ماموران امنیتی بە اجتماعات مسالمت آمیز مردم یورش بردە و عدەای از تظاهرکنندگان را مجروح و صدها نفر از آنها را بازداشت کرده و با خود بە مراکز امنیتی بردەاند. با وجود تهدید مقامات امنیتی تهران بنا بە گفتە معاون امنیتی استانداری تهران در چندین میدان این شهر عدەای از مردم تجمع نمودەاند و شمار نامعلومی از آنها بازداشت شدەاند. قبل از این نیز در اصفهان و چند جای دیگر تظاهرات مشابهی توسط بازنشستگان فولاد انجام شدە بود. در تظاهرات اصفهان بازنشستگان پس از خلف وعدەهای پیاپی مسئولین نسبت بە پرداخت نشدن مستمری شان برای نخستین بار علاوە بر شعارهای صنفی شعارهای سیاسی ضد حکومتی سر دادە بودند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تلویحاً رقبای حکومتی دولت را متهم بە دست داشتن در اعتراضات نمودە و نسبت بە عواقب آن بە آنها هشدار دادە است. با این همە وسعت تظاهرات و شعارهایی کە در آنها دادە شده بە روشنی نشان می دهد کە شعارها ساختارشکنانە و علیە هر دو جناح اند و مطلوب هیچ یک از جناح ها نیستند، گرچە هرکدام سعی خواهند کرد جناح دیگر را باعث و بانی بە ستوە آمدن مردم و تظاهرکنندگان معرفی کند.

تظاهرات همزمان مردم در چند شهر چندان هم غافلگیرانە نبود. دستگاە های امنیتی نیز قبلا متوجە شدە بودند کە صبر مردم در حال لبریز شدن است و در تدارک سازماندهی گشت های ویژە بودند و برای رد گم کردن هدف از تشکیل گشت های ویژە را "مبارزە با ارازل و اوباش" توجیە می کردند.  با این وجود نتوانستند مانع تظاهرات دیروز و امروز شوند. واقعیت هم این است کە با سرکوب کسی نمی تواند مانع اعتراض مردمی شود، کە فقر و گرانی و سرکوب و انواع فشارها و بیعدالتی ها صبرشان را لبریز نمودە و از حکومت قطع امید کردەاند. خیلی از آنهایی کە در تظاهرات دیروز و امروز شرکت کردند احتمالا باید جزو کسانی باشند کە همین چند ماە پیش بە امید این کە تغییر مثبتی در وضعیت شان بە وجود آید در انتخابات شرکت کرده و بە روحانی رای دادەاند. اما با گذشت فقط چند ماە از انتخابات اینک از کل نظام رویگردان شدە و شعارهای ساختارشکنانە سر می دهند. عدە دیگری نیز باید کارگران و بازنشستگانی باشند کە تجمعات مسالمت آمیزشان همە روزە مورد هجوم و سرکوب قرار می گرفت و فریادرسی در میان دولتمردان نمی یافتند. عدەای از بستگان زندانیان سیاسی هم بە احتمال زیاد کە عزیزانشان بە ناحق در سیاەچالهای رژیم ولایی اسیر و دادخواهی هایشان رە بجایی نبردە است، باید در میان تظاهرکنندگان حضور یافتە باشند. بالاخرە طنین شعار "یا مرگ یا آزادی" نشانگر مخالفت گروە های اجتماعی مختلف با استبداد حاکم و همە مظاهر آن است. از زمان تظاهرات خیابانی میلیونی پس از انتخابات ٨٨ بە این سو تظاهراتی بە وسعت و گستردگی تظاهرات امروز و دیروز رخ ندادە بود. حکومت تصور می کرد کە با سرکوب جنبش ٨٨ آرامش جهنمی مورد انتظارش را برقرار و تودە مردم خواستە هایشان را رها کردەاند. اما تظاهرات این دو روز این توهم را باطل کرد و مردم با شعارها و مطالبات بە مراتب رادیکال تری، درست در هنگامی کە حکومت در تدارک برگزاری سالگرد جشن سرکوب جنبش مردمی ٨٨ بود، بە صحنە بازگشتند و نشان دادند با سرکوب جنبش ها نمی توان مطالبات آنها را از میان برداشت. همێشە چنین بودە و هست. مردم باید هوشیار باشند و با ادامە تظاهرات و انتخاب شعارهای درست و هدفمند، اجازە تکرار تجربە سرکوب جنبش ٨٨ را بە حکومت ندهند. تظاهرات این دو روز عزم و ارادە مردم برای عبور از نظام فاسد و مستبد و ناکارآمد ولایی را بار دیگر با وضوح نشان داد.

بخش: 

افزودن نظر جدید