حمله به تجمع كنندگان معترض در روز هاي اخير هيچ مشكلي از بن بست هاي حكومت را حل نمي‌كند

اعتراضات مردمی روز به روز گسترده تر می شود. در آخرین این اعتراضات با تجمع کارگران و فعالان كارگري و دانشجویی و اجتماعی براي آزادي رضا شهابي كارگر زنداني شر كت واحد كه تحت شديد ترين فشارهاي جسمي و رواني در زندان قرار دارد، به شدیدترین وجه برخورد شد، در روزهای قبل نیز با مردم به جان آمده از غارت اموالشان در موسسه هاي نزول خواري تحت نام بانك های اعتباري كه اختراع مال اندوزان و سرمايه مداران كنوني است و هم چنين بازنشستگان لشكري و كشوري به شدت برخورد شده است. این برخوردها در حالی صورت گرفته که  به نظر می آمد در يكي دو ماه اخير با اعتراضات مردم جان به لب رسيده، مماشات مي‌شد. اين اعتراضات آنقدر محقانه هست كه خود نيروهاي نظامي و انتظامي نیز گاه با معترضين همراهي مي‌كنند.

اما اكنون قدرتمداران گويا به اين نتيجه رسيده اند كه گسترش اين اعتراضات مي‌تواند آينده نامعلومي را براي تداوم حاكميت زور به همراه داشته باشد، در نتيجه تصميم گرفته شده كه به هر ترتيب و با استفاده از قواي جبري جلو اين اعتراضات گرفته شود؛ امری که با تداوم وضعيت موجود به غايت غير معقول است زيرا خواسته هاي مردم اكنون به مرحله اي رسيده است كه جلوگيري از آن با قوه قهريه غير ممكن به نظر مي‌رسد. اين حمله ها كه به منظور جلوگيري از اعتراضات مردمي است تنها مي‌تواند ناتواني حكومتگران را از حل مشكلات موجود به نمايش گذارد.

مردم خود به اعتراضات به حق در تجمعات گرد می آیند، اعتراضاتی که ناشی از ستم چند دهه بر کارگران، رنجبران و زحمتکشان است، چند دهه ای که تنها هنرش  آن بوده که دزدی و رشوه و اختلاس را در  بالایی ها گسترش دهد و فقر و تنگدستی و بی خانمانی را به اکثریت عظیم جامعه تحمیل کند. اکنون دیگر این تشت از بام به زیر افتاده است و حنای فریب و خدعه برای خالی کردن جیب مردم رنگی ندارد. این اعتراضات در حال گسترش است و به طور قطع و یقین مردم تحت ستم تا رسیدن به خواسته های خود  از پای نخواهند نشست. بر حکومتگران است که کرسی های قدرت را ترک کنند زیرا که توانایی حل مشکلات مردم را ندارند.

اکنون دیگر این تشت از بام به زیر افتاده است و حنای فریب و خدعه برای خالی کردن جیب مردم رنگی ندارد. این اعتراضات در حال گسترش است و به طور قطع و یقین مردم تحت ستم تا رسیدن به خواسته های خود  از پای نخواهند نشست. بر حکومتگران است که کرسی های قدرت را ترک کنند زیرا که توانایی حل مشکلات مردم را ندارند.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید