بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان

ضربه هاي شلاقت را سخت تر كن تا بدنم زودتر بي حس شود و درد نكشم.
ديگر تعداد دانشجوياني كه در بند كودتاچيان هست از شمارش خارج شده است ، اما نميدانم چه فكر كرده اند . آيا فكر ميكنند دانشجو را مي توان با شلاق و زندان ترساند ؟ مگر نديدند كه دانشجويان هميشه شعار ميدهند دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد؟ مگر يادشان رفته از زماني كه دانشگاه در اين كشور بوده چه ها بر سر دانشجويان آمده ولي دانشگاه هميشه زنده بوده و دانشجويان در صف اول مبازه براي آزادي ايستاده اند؟
از سالها پيش تا به حال چند دانشجو به زندان افتاده ؟ آيا دانشجويان ساكت شدند؟ مگر همين شما نبوديد كه در 18 تير 78 در دانشگاه جنايت ها كرديد و بعد به جاي جانيان دانشجوياني چون احمد باطبي را به زندان انداختيد ؟ آيا دانشگاه مرد؟
مگر همين شما نبوديد كه در سال 82 امثال عبدالله مومني را به زندان انداختيد ؟ دانشگاه سكوت كرد؟
مگر همين شما كودتا چيان نبوديد كه در 25 خرداد وحشيانه به دانشگاه حمله برديد و زديد و كشتيد و برديد و جنايتها كرديد؟ پس چرا دانشگاه سكوت نكرد؟ پس چرا دانشگاه نمرد؟
مجيد توكلي ، بهاره هدايت و ..... وحالا نوبت به مرتضي سيمياري رسيده ؟، نميدانم تا به كي فكر ميكنيد با گرفتن مرتضي سيمياري ها دانشگاهها سكوت مي كند.
دانشگاه زنده است و با دستگيري و به اوين انداختن ده يا بيست دانشجو نخواهد مرد.
شما هيچ وقت نميتوانيد دانشگاه را ساكت كنيد فرضا كه همه دانشجويان كشور را به زندان بياندازيد آن موقع با رويش ناگزير جوانه چه خواهيد كرد؟
اما مرتضي سيمياري خوب ميداند كه همه دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان از او حمايت مي كنند حتي اگر همه آنها ممنوع الورود كنند يا به زندان بياندازند.
چشمانتان را باز كنيد ديگر فقط دانشگاه تهران و دانشگاه امير كبير در مقابل شما نيستند، حالا بايد تمام دانشگاههاي كشور را خفه كنيد .دانشگاه علم وصنعت تهران، دانشگاه سيستان و بلوچستان ، دانشگاه آزاد مشهد ، دانشگاه فردوسي ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، دانشگاه رازي كرمانشاه ، .....
دانشجويان ايستاده اند ، ايستاده اند تاگرفتن حقوق حقه خود، تا آزادي همه دانشجويان . فعالين و افراد بي گناه در بند  ،

تا آزادي ايران آزادي ايران
اما كودتا چيان و ديكتاتوران زمان خوب بدانند
دانشگاه هيچ گاه خفه نخواهد شد هيچ گاه
دانشگاه زنده است هميشه زنده است.

افزودن نظر جدید