محاصرە مدنی زندانها برای آزادی زندانیان سیاسی

طبق گزارشات مسئولین مختلف دولتی و حکومتی بە رغم این کە "ازادی زندانیان سیاسی"بە یکی از شعار های همگانی خیزش دی ماە ٩٦ تبدیل شدە، حداقل ١٧٠٠ نفر از شرکت کنندگان در خیزش مردمی یک هفتە اخیر بازداشت و روانە شکنجە خانە های رژیم قرون وسطایی فقها شدەاند. تعداد بازداشت شدگان یقینا بسی بیش از این است و بازداشتهای دیگری نیز در راه ست. بە گفتە وزیر تازە انتخاب شدە آموزش عالی، ٩٠ نفر از افراد بازداشت شدە دانشجو هستند. بە گفتە محمود صادقی عضو فراکسیون امید عدەای از دانشجویان در جریان یورش ماموران امنیتی بە خانە هایشان بازداشت شدەاند. بە گفتە منابع دانشجویی اكثر دانشجویان بازداشتی فعالین دانشجویی چپ هستند کە با همدستی عناصر وابستە بە حکومت با نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شدەاند. بسیاری از بازداشت شدگان افرادی هستند کە بە غیر از شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز کار دیگری نکردەاند. شمار زیادی از جوانان بیکار و تعدادی از دراویش اهل حق و ... نیز بازداشت و روانە زندان ها شدەاند و کس بە درستی نمی داند کە زندانبانان چە نقشە شومی برای آنان دارند. عدە زیادی از خانوادە دراویش، خانوادەهای دانشجویان زندانی و سایر افراد بازداشتی در روزهای اخیر در اعتراض بە این بازداشتها و زندانی کردن بستگان دور و نزدیک شان و بی خبر نگاە داشتن از علت بازداشت نزدیکان و عزیزانشان چند روز است کە در مقابل زندان تجمع نمودە و خواهان آزادی عزیزان دربندشان هستند، اما تا کنون مقامات دولتی و قضایی با وجود تبلیغاتت وسیع و گمراە کنندەای کە در مورد "حق اعتراض مسالمت آمیز" در رسانە ها بە راە انداختەاند، توجەای بە خواستهای تجمع خانوادە های زندانیان سیاسی نمی کنند. با وجود این کە برخی مسئولین بلند پایە خبر از آزادی عدەای از بازداشت شدگان و آزادی عدەای دیگر را دادەاند، با این همە تا کنون خبری از آزادی زندانیان نیست. در این میان عدەای از حقوق دانان و وکلای مدافع حقوق بشر و جمعی از هنرمندان نیز بطور جداگانە خواستار آزادی بازداشت شدگان و رعایت عملی حقوق معترضان شدەاند. روز گذشتە نیز ١٦ تن از چهرهای سرشناس اصلاح طلب کە بعضا قبلا با سرکوبگران هم داستان شدە بودند، با مشاهدە ادامە اعتراضات طی بیانیە ای صف شان را از بقیە اصلاح طلبان طرفدار سرکوب "فتنە گران" جدا نمودە و از حق اعتراض مردم دفاع کردند. نمایندە حکومت در جلسە دیروز شورای امنیت هم ظاهرا از حق اعتراض مسالمت آمیز مردم دفاع نمودە و متعهد بە رعایت آن شدە است. همچنین در کشورهای اروپایی بسیاری از احزاب و سازمانهای غیر دولتی و دولتی نیز سرکوب شرکت کنندگان در خیزش اخیر را محکوم و خواهان آزادی بازداشت شدگان و تضمین حق اعتراض مسامت آمیز مردم در ایران شدەاند و جبهە وسیعی در خارج و داخل و از هر سو علیە سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شکل گرفتە کە کار سرکوب را برای حکومت دشوار نمودە. با این همە اما خطراتی کە جان و سلامت بازداشت شدگان را کە اكثرا ناشناختە و از خانوادە های تهی دست هستتد تهدید می کند جدی است و بیم آن می رود کە عدەای از زندانیان گمنام و بی کس و کار را برای انتقام جویی و ایجاد رعب و هراس و توقف اعتراضات قربانی کنند. یکی از راە کارهای تعیین کنندە برای نجات جان جوانان زندانی و سایر زندانیان سیاسی تجمع وسیع و حلقە زدن بە گرد زندانها و حمایت از خواست آزادی زندانیان سیاسی.است. این تجمع ها و محاصرە مدنی را در صورت لزوم باید بە مقابل  قوە قضایی، مجلس، دفتر ریاست جمهوری هم کشاند. در این صورت برای مقامات دولتی و قضایی کە وعدە "حق اعتراض" مسالمت آمیز می دهند شکستن حلقە محاصرە زندان ها و نهادهای دولتی دیگر بە آسانی گذشتە ممکن نیست و اگر بە چنین حماقتی متوسل شوند هزینە گزافی باید برای آن بپردازند. بهر جهت تلاش برای نجات زندانیان و بە شکست کشاندن طرح انتقامجویی از آنان بە بهانە های واهی و دادن نسبت های ساختگی حائز اهمیت اساسی است. این حرکت با تجمع های کە ازچند روز پیش در مقابل زندان اوین شکل گرفتە، شروع شدە است. بە آن بپیوندید.

بخش: 

افزودن نظر جدید