تظاهرات صدها نفر در حمایت از خیزش مردم ایران در اسلو

در روز شنبە، ١٦ دی ماە دو تظاهرات جداگانە در شهر اسلو با شرکت صدها تن از ایرانیان مقیم نروژ و تعدادی از نروژی ها، در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران و محکومیت تلاشهای سرکوبگرانە جنبش توسط حکومت برگزار شد. با وجود هوای ٨ درجە زیر صفر شمار کثیری در هر دو این تظاهرات ها شرکت نمودند.

در تظاهراتی کە در ساعت ١٢ در مقابل پارلمان نروژ  با شرکت صدها نفر برگزار شد. رئیس گروە پارلمانی حزب کارگر نروژ، نمایندە حزب سوسیالیست چپ و حزب سرخ در تجمع ایرانیان شرکت و سخنرانی کردند. نمایندگان هر سە حزب در سخنرانی هایشان، با صراحت از خیزش مردم ایران علیە دیکتاتوری و بی عدالتی حمایت و با آن اعلام همبستگی نمودە و سرکوب تظاهر کنندگان را محکوم و خواهان آزادی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و برقرار دمکراسی در ایران شدند. جوانانی کە مسئولیت تدارک و برگزاری این مراسم را بە عهدە داشتند، نیز در توضیحاتی در مورد سرکوب و ابعاد خیزش عمومی و مطالبات مردم دادند. در لابلای سخنرانی ها شعارهایی نیز بە زبان فارسی و نروژی سر دادە شد کە مشابە شعارهای تظاهر کنندگان در ایران بودند. همچنین برگزار کنندگان خواهان حمایت بیشتر وزارت امورخارجە نروژ از حقوق بشر و فشار بە حکومت ایران برای پایان دادن بە سرکوبها و آزادی زندانیان سیاسی شدند. در لحظاتی از این تجمع سرودهای، یار دبستانی و سر اومد زمستون با همراهی تجمع کنندگان سرودە شد.

تظاهرات دیگری ساعت یک بعد از ظهر در مقابل ساختمان وزارت امور خارجە شروع و با راە پیمایی بە سوی سفارت جمهوری اسلامی و تجمع در مقابل سفارت ادامە یافت. در این تجمع تعداد هموطنان کرد نسبت بە سایرین چشمگیر بود و اکثر هواداران احزاب کردی، بویژە کوملە و هر دو حزب دمکرات کردستان ایران در تظاهرات شرکت کردە بودند و در صفی طولانی در حالی کە هر یک پرچم و پلاکاردهای خاص خودشان را در دست داشتند بە سوی سفارت راه پیمایی نمودند. مسئولین برگزار کنندە در این تظاهرات شعارهای علیە سرکوب و در حمایت و همبستگی با خیزش مردم و علیە، جمهوری اسلامی، خامنەای و روحانی می دادند. این تظاهرات پس از سخنرانی چند تن از نمایندگان احزاب دعوت کنندە و خواندە شدن قطعنامە بە زبان های فارسی و کردی در مقابل سفارت و مصاحبە های رادیویی با برگزار کنندگان با آرامش کامل پایان یافت. گفتنی است کە در هر دو ی تظاهرات شعارهایی در حمایت از کارگران زندانی نیز دادە شد. اکثر شعارها و مفاد قطعنامە های هر دومراسم بە استثنای دو سە مورد کم و بیش مشابە بودند.

افزودن نظر جدید