سلطنت طلبان و رویای بازگشت بە قدرت

با شروع اعتراضات مردمی در ایران، یکی از جریاناتی کە دوبارە بشدت فعال شدەاند و امید سوارشدن بر موج اعتراضات مردمی و بازگشت بە قدرت سیاسی در ایران را دارند، سلطنت طلبان هستند. رضا پهلوی با ژست یک مدرنیست سیاسی و کسی کە گویا در فکر ایجاد یک نظام دمکراتیک در ایران است، وارد معرکە شدە است.

اما آیا می توان بە سلطنت طلبان اعتماد کرد؟

ابتدا باید گفت کە گمانی در این نیست کە هر نیروی سیاسی از حق حضور و بە رای گذاشتن خود در افکار عمومی مردم ایران برخوردار است، و این یکی از بدیهی ترین پایەهای حقوق سیاسی و مدنی در جهان مدرن است، اما آنجائی کە بە سلطنت طلبان برمی گردد، وضعیت متفاوت می شود. بە دلایل زیر:

ـ سڵطنت طلبان هیچگاە بە نقد جدی دوران تسلط پهلوی ها بر ایران نپرداختند. این در حالیست کە مسئولیت اصلی ظهور و پیروزی انقلاب ایران در سال ٧٩ میلادی در درجە اول بر عهدە آنان است. آنان بودند کە با تحمیل یک سیستم دیکتاتوری بر ایران، کشتن آزادی های سیاسی و گسترش ناعدالتی های طبقاتی، بذر انقلاب بهمن را کاشتند،

ـ سلطنت طلبان دارای نیروهای امنیتی آزادی کشی مانند ساواک بودند کە بە درازای دهەها دست بە آزار و اذیت و کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی زدند، و هیچگاە بعد از سقوط رژیم مستبد شاە و پناە گرفتن در کشورهای خارجی در این مورد بە انتقاد از خود و معذرت خواهی از مردم نپرداختند. آنان قاتلانی هستند مدعی!

ـ سلطنت طلبان با خارج کردن میلیونها دلار ثروت ملی از کشور، هیچگاە در این مورد پاسخگو نبودند و بە این ثروت بە عنوان ملک شخصی خود نگاە کردند و می کنند.

بە بیانی دیگر یک نیروی سیاسی دارای سابقە دیکتاتوری، کشتن دگراندیشان و دزدیدن مال مردم نمی تواند مدعی بازگشت بە قدرت باشد. این خلاف اصول اولیە دمکراسی و حقوق بشر است. سلطنت طلبان برای اثبات صداقت سیاسی خود در بریدن از سابقە سیاسی پر از جرم و جنایت خود، باید علنا در تمام آن مواردی کە سئوال جدی در مورد گذشتە سیاسی آنان مطرح است، جوابگو باشند و فراتر از آن بە نقد جدی و علنی در مورد خود بپردازند. اگرچە جرم کشتن مخالفان سیاسی و تحمیل یک عمر دیکتاتوری بر مردم با هیچ انتقادی هم قابل پاک کردن نیست.

سخن آخر اینکە انزجار مردم از سیستم حکومتی موجود بە هیچ وجە نمی تواند توجیەگر بازگشت آنان بە مملکت باشد. مردم ایران از چرخە تکرار تاریخ خارج شدەاند و از ترس آب بە آتش دوبارە پناە نخواهند برد.

دوران سلطنت در ایران برای همیشە پایان یافتە است و بازگشت آنان بە قدرت بە معنای توهین بە تاریخ و شعور یک ملت خواهد بود.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

اعتراضات اخیر در راستای هیچ گروه سیاسی نیست. اعتراضاتی بوده برعلیه مشکلات اقتصادی، گرانی، بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران و مزدبگیران و سوء مدیریت در حوزه مالی – بانکی بود. این اعتراضات قبلا متفرق و در نقطه های موضوعی جریان داشت. مجلس شورای اسلامی و بانک ها محل تجمع و اعتراضات موصوف بود. نابهنگام بودن پاسخ به مطالبات باعث فراروی به اعتراضات در 70 شهر متوسط از جمله تعران و کرج و... شد. دامنه این اعتراضات باعث نشد تا دستخوش موج سواران شود مثلا طرح شعارهایی احساسی مبین این نبود و توهم ایجاد نکند که سلطنت طلبان نماد امید برای تحول وبهبودی شده اند. زمانی رضا پهلوی همیشه آیزان هیات حاکمه ایالات متحده آمریکا خوابپنبه دانه بازگش به سلطنت را می دید ولی نه ترامپ تاجر دچار بلاهت نشده و مردم ایران هم هنوز از بی لیدری در رنج و عذاب نیستند که بدنبال لیدر و رهبر بروند تا چه رسد به اینکه سلطنت را نبش قبرکنند و لباس قدرت را برآن بپوشانند. چرا ؟ چون گزاره شما که " دوران سلطنت در ایران برای همیشە پایان یافتە است و بازگشت آنان بە قدرت بە معنای توهین بە تاریخ و شعور یک ملت خواهد بود." لب لباب واقعیت نگاه مردم به سلطنت و رضا پهلوی است. شاه زمانی پشت به مردم کرد و بە بیانی دیگر در مقام یک نیروی سیاسی قرار گرفت که نمی فهمید دارای سابقە دیکتاتوری، کشتن دگراندیشان و دزدیدن مال مردم ایران است و در خلال جنگ و تحریم ها کوچکترین اقدام به نفع مردم برنداشت پس نمی تواند فکر بازگشت به قدرت و پذیرش مردم را بکند تا چه برسد به اینکه مدعی بازگشت بە قدرت باشد. بنابراین چون سلطنت طلبان هیچگاه تلاش و اقدامی برای اثبات صداقت سیاسی خود در بریدن از سابقە سیاسی پر از جرم و جنایت خودنکردند و حتی سرمایه مالی دزدی شده را به جساب اپوزسیون و مبارزه مردم منظور نکردند و هیچگاه در تمام آن مواردی کە سئوال جدی در مورد گذشتە سیاسی آنان مطرح است، جوابگو نبودند و حاضر به محکوم کردن جنایات سلطنت پهلوی نشدند دلیل توجه نکردن مردم به آنها شد