مادر فدائی خلق "کمال حسینی" از میان ما رفت!

امروز مطلع شدیم کە مادر "شمسی رحیمی"، مادر فدائی خلق "کمال حسینی" در اثر بیماری در شهر بانە چشم از دنیا فروبست. مادر شمسی، زنی فداکار، زجرکشیدە و مقاوم بود کە در جریان زندگی پر از فراز و نشیب خود حوادث و ناملایمات بسیاری را متحمل شد. از دست دادن دو برادر فداکارش کە از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران بودند گرفتە، تا فوت ناگهانی پسر بزرگش، فدائی خلق کمال حسینی در دهە شصت شمسی. او هموارە با مبارزان و همراە آنان بود.

کمال حسینی از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود کە در دهە شصت میلادی در تشکیلات سازمان در شهر بانە فعالانە مشارکت جست، و با حضور فعال خود در فعالیت های سازمانی، نقش بی بدیلی ایفا کرد. او با حضور خود در بخش مدیریت تشکیلات، شرکت در فعالیت های خطیر سازمانی، از جملە پخش اعلامیە در آن شرایط سخت علیە ادامه جنگ ایران و عراق، و نیز کمک های مالی بە تشکیلات نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.

 

سازمان ما بە خانوادە مادر از دست رفتەامان و مردم بانە صمیمانە تسلیت می گوید و یاد او را گرامی می دارد.

 

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۱۸ دی ۱۳۹۶ (۸ ژانویە ٢٠١٨  )

 

افزودن نظر جدید